26 set

Les torres de refrigeració, equips completament segurs contra la legionel·la

Informes recents conclouen que no hi ha una vinculació directa entre el nombre de torres de refrigeració i condensadors evaporatius a Espanya i el nombre de casos declarats de la Malaltia del Legionari. L’exhaustiu manteniment de les instal·lacions, així com la introducció de nombroses millores tècniques en aquests equips, garanteixen la seguretat d’aquests.

Les torres de refrigeració i els condensadors evaporatius no són el principal problema de la legionel·la a Espanya, no existint una relació directa entre aquestes instal·lacions i el nombre de casos declarats de la malaltia. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de l’informe “Malaltia del Legionari i Torres de Refrigeració i Condensadors Evaporatius a Espanya”, elaborat per doctor Juan Ángel Ferrer, de l’Àrea de Prevenció de Legionel·la de Microservices, amb la col·laboració del Grup de Refrigeració Evaporativa de AEFYT,

D’altra banda, el fet que, al llarg dels últims anys, no s’hagi establert cap relació entre els brots de legionel·la registrats al nostre país i les torres de refrigeració i els equips de condensació evaporativa, ve a confirmar les conclusions de l’informe. 2018 ha estat el tercer any consecutiu en el qual les inspeccions dutes a terme per les autoritats sanitàries en les instal·lacions de risc pròximes als llocs en els quals s’han produït aquests brots i les recerques de caràcter ambiental i epidemiològic efectuades han posat de manifest la no existència d’una vinculació entre els focus i aquests equips.

La refrigeració evaporativa és una tecnologia segura, eficient i econòmicament viable, per la qual cosa afavorir el seu ús és tasca de tots i per a això resulta imprescindible realitzar un manteniment de les instal·lacions per a evitar el desenvolupament de malalties com la legionel·la.

Des de Tecnigrado realitzem aquest tipus de serveis de prevenció i manteniment.

Comparte
01 ago

Els gasos refrigerants substituts: evolució i futur

Quines són les tendències dels gasos refrigerants? Quins tipus de gasos refrigerants que s’estan utilitzant avui dia en el sector de la refrigeració? Quins seran els nous gasos refrigerants substituts que s’usaran en el futur per a donar compliment als compromisos mediambientals?

Són algunes de les preguntes que llança el mercat a l’aire cada vegada que es repassa la situació actual i el futur de la refrigeració respecte a la incursió en el sector de tipus de gasos refrigerants que hauran d’utilitzar-se progressivament complint el phasedown que dicta la normativa europea F-Gas 517/2014.

Aquesta normativa, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015, planteja la progressiva reducció d’emissions mitjançant el control d’ús dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, substituint-se per un altre tipus de gasos de menor PCA (Potencial d’Escalfament Atmosfèric) -en anglès, GWP- abans de 2030.

A nivell nacional, va ser l’aplicació de l’Impost sobre els gasos fluorats (article 5 de la Llei 16/2013), en vigor des de l’1 de gener de 2014, la que va urgir a buscar alternatives al sector.

Els professionals del sector coincideixen a definir el moment actual respecte a la situació dels refrigerants com un moment de “incertesa”.

En el futur (cada vegada més pròxim), les solucions passaran per trobar sinergies entre tecnologies. No hi haurà una solució única com fins ara, on per a cada tipus d’instal·lació s’utilitzava un refrigerant”, afirmava Jose Fernández Seara, membre del Comitè Tècnic de Atecyr i Catedràtic de la Universitat de Vigo. “Per a una mateixa problemàtica hi haurà solucions diferents combinant diferents tipus d’instal·lacions i els seus components, amb diferents tipus de refrigerants”.

Per a poder explicar això, l’empresa calor i frio ha dissenyat la següent infografia per a ajudar els professionals a entendre l’evolució dels refrigerants, conèixer el calendari de prohibicions segons nivell de PCA dels gasos i finalment, donar unes pinzellades sobre els refrigerants substituts que planteja i està experimentant ja el mercat.

Evolucion-futuro-gases-refrigerantes-500

Font: Caloryfrio.com

Comparte
18 jul

Claus per al nou decret d’autoconsum fotovoltaic

El Consell de Ministres va aprovar a l’abril de 2019, el Reial decret pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum a Espanya. L’RD 244/2019 habilita la figura de l’autoconsum col·lectiu que es fomentarà en les comunitats de propietaris o en polígons industrials. Amb aquesta nova normativa es busca reduir els tràmits administratius, especialment en el cas dels petits autoconsumidores, i estableix un mecanisme simplificat de compensació de l’energia autoproducida i no consumida.

Les principals novetats d’aquesta llei són que s’eximeix del contracte de serveis auxiliars a un notable nombre d’instal·lacions i que s’estableixen terminis de resposta per a la correcta inscripció i informació, tant a distribuïdores com a CC.AA. L’objectiu és fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació local, pel seu caràcter distribuït afavorint a l’electrificació de l’economia i permetent a Espanya complir amb les seves obligacions en matèria de lluita contra el canvi climàtic. A més s’oferirà una alternativa als ciutadans, que pot ser més avantatjosa econòmicament que el consum d’energia tradicional i permetrà l’entrada de la pròpia ciutadania, en el sistema elèctric.

El Reial decret classifica i defineix les diferents classes d’autoconsum inclosa l’autoconsum col·lectiu, opció que no existia anteriorment. Amb la nova norma, es permet que diversos consumidors puguin associar-se a una mateixa planta de generació, fet que impulsarà l’autoconsum en comunitats de propietaris o entre empreses o indústries situades en una mateixa localització. A més, es defineix el concepte de «instal·lació de producció pròxima a les de consum i associada a aquestes». Amb aquesta figura, es permet realitzar l’autoconsum tant amb instal·lacions de generació situades en el mateix habitatge -únic possibilitat contemplada fins avui-, com en unes altres que estiguin situades en les proximitats. Així, per exemple, es podran instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis contigus que tinguin millor orientació, sempre que hi hagi acord entre les parts.

Vols conèixer més sobre la nova normativa?  Pots llegir l’article complet en el blog del nostre col·laborador Salvador Escoda.

Comparte
21 feb

Aprovat el Reial decret 20/2018, per instal·ladors RITE i frigoristes

Amb aquesta llei els instal·ladors RITE i frigoristes nivell 1 ja poden instal·lar equips amb R-32

Recentment CONAIF ha emès una nota en relació a l’aprovació del Reial decret llei 20/2018 que habilitarà a les empreses instal·ladores RITE a realitzar, l’execució, manteniment, reparació, modificació i desmantellament de les instal·lacions de sistemes de refrigeració no compactes (splits), que continguin refrigerants de classe A2L, amb càrrega de refrigerant inferior als que facilitem en la següent taula elaborada per CONAIF.
Carrega refrigerants
Així queda recollit en la disposició transitòria segona del Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya, que va entrar en vigor el passat 8 de desembre de 2018.
CONAIF aplaudeix aquesta mesura perquè recull una de les seves reivindicacions en matèria de climatització/refrigeració que, al seu judici, urgia implementar i que va ser inclosa dins de les al·legacions que aquesta organització empresarial va emetre a l’esborrany del Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques (RSIF): l’eliminació de les traves que impedien als instal·ladors RITE i frigoristes nivell 1 instal·lar aquells equips que carreguessin refrigerants de la classe A2L, com el R-32, que en els últims temps i com a conseqüència de la directiva F-Gas han estat incorporats pels fabricants a molts dels equips que comercialitzen, entre ells les bombes de calor.
Fins ara únicament els frigoristes nivell 2 podien instal·lar els equips amb R-32 i uns altres refrigerants similars, en tenir aquests una classificació L2. Els instal·ladors amb carnet RITE i frigoristes nivell 1 que habitualment treballen en el mercat domèstic quedaven exclosos de la possibilitat d’instal·lar equips amb dites refrigerants.
Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2018 aquesta circumstància canvia. Per a CONAIF es tracta d’una mesura summament positiva, reclamada pels instal·ladors RITE i llargament esperada. “Considerem que l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, que s’anticipa al Reglament de Fred actualment en tramitació, és una gran notícia perquè elimina les traves per a l’instal·lador de la reglamentació actual”, assenyala la directora general de CONAIF, Ana María García Gascó.
Una altra de les novetats dignes de destacar d’aquest Reial decret llei és que el titular de la instal·lació queda exempt de posseir una assegurança de responsabilitat civil de 500.000 € que cobreixi els possibles danys derivats de la instal·lació, sempre que es compleixin determinades condicions.

 

Totes aquestes mesures són transitòries fins que s’aprovi, segons s’indica en el propi text reglamentari, el Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves ITC, que tindrà lloc previsiblement en el primer trimestre de l’any, tal com va assenyalar el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme en l’últim Congrés de CONAIF, celebrat a l’octubre a Las Palmas de Gran Canaria.
El nou Reglament, incorporarà ja una nova classificació de refrigerants A2L que podran ser manipulats per empreses frigoristes nivell 1 i també RITE.

Veure el nou decret 20/2018 complet.

Comparte
11 oct

Els canvis de la Nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis.

Els canvis de la nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis suposarà una sèrie de canvis.

Els canvis de la nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis suposarà una sèrie de canvis. L’acord de París de 2015 sobre el canvi climàtic ha portat a la Unió Europea a comprometre’s a descarbonitzar totalment el seu parc immobiliari en 2050. És per això que s’han pactat una sèrie d’objectius a curt termini (2030), a mitjà termini (2040) i a llarg termini (2050). Cada país deu buscar l’equilibri rentable entre descarbonitzar el subministrament d’energia, reduir el consum final d’energia i afavorir l’ús d’energies renovables. En 2030, les emissions de gas Deuran de ser un 40% menys que a 1990 i a 2050 un 80-90% menys.

A continuació es detallaran els aspectes més destacables inclosos en la revisió:

Reforma del parc immobiliari

La revisió de l’ EPBD profunditza en la necessitat de la reforma del parc immobiliari perquè tots els edificis tinguin una alta eficiència energètica i estén descarbonitzats abans de 2050. La transformació dels edificis existents deu ser econòmicament rentable i combatir la pobresa energètica. Açò es mesurarà a travès de la Certificació Energètica per documentar la millora realitzada a les reformes.

Eficiència energètica en edificis nous

Els estats membres establiran uns requisits en relació a l’eficiència general, la instal·lació correcta i el dimensionament, que serà d’aplicació obligatòria en totes les instal·lacions dels edificis nous.
Els vehicles elèctrics i l’edificació

Per reduir considerablement la contaminació dels vehicles serà necessària l’edificació del parc automobilístic fomentant la creació de punts de càrrega en edificis nous i existents. És per açò que es deuen simplificar els tràmits administratius per fomentar la instal·lació, simplificant i eliminant les possibles barreres reglamentàries, inclosos els procediments d’autorització i aprovació.

L’indicador de preparació per aplicacions intel·ligents

L’internet de les coses ofereix noves oportunitats d’estalvi energètic, proporcionant als consumidors informació més precisa sobre els seus patrons de consum i posibilitant una major eficacia en xarxa. Es proposa un “indicador de preparació per aplicacions inteligents” que indiquen la major o menor capacitat de les instalacions del edifici a adaptarse a les necesitats del ocupant, a les necesitats de la xarxa i a la millora de l’eficiencia energètica. Aquest indicador deurà estar definit a 2020 i a curt termini la seva aplicació serà opcional.

Inspeccions d’eficiència energètica de les instal·lacions

La revisió de la EPBD modifica per complet els articles 14 i 15 referents a la inspecció de les instal·lacions tèrmiques dels edificis. En aquest cas, s’insta a què es realitzen inspeccions periòdiques de les parts accessibles de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i ventilació de més de 70 kW. Les inspeccions deuran analitzar el funcionament de la mateixa manera que s’optimitza la seva eficiència en condicions de funcionament habituals.

La importància dels sistemes de control i monitoratge

La instal·lació dels sistemes de control deu considerar-se l’alternativa més rentable en grans edificis tant residencials com no residencials. A més, els sistemes de control faciliten la inspecció per part d’un tercer del correcte funcionament de les instal·lacions. La reforma de la EPBD obliga que abans de 2025 els edificis de més de 290 kW de potència en calefacció o en refrigeració (incloent-hi ventilació) deuen tindre sistemes de control.

 

Vols seguir llegint notícies? Visita nostre blog.

Comparte
27 set

Canvien les tarifes de l’impost de gasos fluorats

Amb la publicació el dia 4 de Juny al BOE dels Pressupostos Generals de l’Estat (Llei 6/2018, de 3 de juliol, de P.G.E. per a l’any 2018), es modifica en el seu article 85, tant el coeficient a aplicar a la tarifa de l’Impost com el Potencial de Calfament Atmosfèric de determinats gasos fluorats.

Aquesta modificació es deurà aplicar a partir de l’1 de setembre de 2018. Fins avui, el coeficient aplicat era d’un 0,02 sobre el PCA de cada gas fluorat, fins 100 €/kg.

Encara que el màxim aplicable no varia, a partir de l’1 de setembre, el coeficient a aplicar serà de 0,015 sobre el PCA. A més, els PCA que indicava la normativa s’han modificat.

A continuació incloem la trabla elaborada per Agremia amb una comparativa del que es deuria de cobrar a partir del 1 de septembre per als principals gasos  fluorats utilitzats al nostre sector.

tabla tarifas gases fluorados

Font: caloryfrio.com

Vols seguir llegint notícies? Visita nostre blog.

Comparte
30 ago

Perills en la manipulació de gasos fluorats

La falsificació de gasos refrigerants és una realitat

Recentment l’AEFYT ha advertit dels perills que comporta la falsificació dels gasos refrigerants i de tot el que suposa no dur a terme les mesures de seguretat necessàries per a la manipulació d’aquests.

La falsificació dels gasos fluorats comporta que aquests no s’han fabricat amb les especificacions adequades i, per tant, poden contaminar-se o contenir substàncies diferents. De manera que, no solament no compleix amb els estàndards, sinó que poden produir fallades en els equips i ser nocius per a la salut o el medi ambient.

L’Associació de Fabricants del Fred i les seves Tecnologies (AEFYT) aconsella que s’acudeixi a proveïdors segurs i certificats.

Al mercat negre dels gasos refrigerants hi ha milers de tones, malgrat les denúncies que suporta el sector. En el mes de febrer del passat any es van fer canvis normatius per millorar la seguretat i garantir que les persones que manipulin aquests gasos siguin professionals qualificats i certificats. D’aquesta forma s’assegura que aquesta manipulació sigui segura.

Més informació en caloryfrio.com

Vols seguir llegint notícies? Visita nostre blog.

Comparte
16 ago

Seguretat per a les instal·lacions frigorífiques

En el mes d’abril es va presentar el projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques.

La normativa actual classifica els refrigerants en tres categories:

  • Seguretat alta (L1): No inflamables i de toxicitat lleugera o nul·la.
  • Seguretat mitjana (L2): Tòxics, corrosius, inflamables o explosius en barrejar-se amb un percentatge d’aire del 3,5% o més.
  • Seguretat baixa (L3): Inflamables o explosius en barrejar-se amb aire en un percentatge del 3,5% o menys.

Actualment, segons el reglament, únicament poden utilitzar-se refrigerants L1 per a instal·lacions en edificis que vagin destinades a millorar les condicions tèrmiques de les persones.

Aquesta nova normativa pretén adaptar les normes de seguretat per a les instal·lacions frigorífiques a la classificació europea, afegint un nou grup: 2L. D’aquesta manera s’adapta la reglamentació a l’evolució tant de la tècnica com de l’experiència.

Pot llegir l’article sencer en www.caloryfrio.com

Vols seguir llegint notícies? Visita nostre blog.

Comparte
14 nov

Nova normativa d’instal·lacions tèrmiques

Comptadors de consum, una realitat.

Com recull la Directiva Europea 2102/27/UE, l’1 de gener de 2017 haurà d’entrar en vigor la nova normativa per a les instal·lacions tèrmiques. A partir d’aquesta data la comptabilitat del consum serà obligatòria en totes les instal·lacions tèrmiques, tant en les de calefacció com en les d’aigua calenta sanitària centralitzada. A més també serà obligatòria la informació, lectura i liquidació. Aquesta obligació s’aplicarà tant en les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents, com en els contemplats en el RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis).

Des de Tecnigrado volem oferir-li assessorament i informació sobre qualsevol dubte respecte a com adaptar-se a la normativa i sobre els repartidors de costos.

Vols seguir llegint notícies? Visita nostre blog.

Comparte

© 2020 Tecnigrado. Creat per BCM Marketing


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Benvingut/da a la informació bàsica sobre galetes de la pàgina web responsabilitat de: TECNIGRADO S.L.
Una cookie o galeta informàtica és un petit arxiu d’informació que es guarda al teu ordinador, “smartphone” o tauleta cada vegada que visites la nostra pàgina web. Algunes cookies poden ser nostres i altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web.
Les cookies poden ser de varis tipus: les cookies tècniques són necessàries per a que la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten de la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte. La resta de cookies serveixen per a millorar la nostra pàgina web, per a personalitzar-la en base a les teves preferències, o per a mostrar-te publicitat ajustada a les teves cerques, gustos o interessos personals. Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTAR o configurar-les o rebutjar el seu ús fent clic a l’apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.
Si vols més informació, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de la nostra pàgina web.