12 set

Què és una torre de refrigeració o refredament?

Les torres de refrigeració o torres de refredament d’aigua són equips que basen el seu funcionament en el principi del refredament evaporatiu, que s’aplica en la indústria des de fa més de 100 anys. El refredament evaporatiu és un procés natural que utilitza l’aigua com a refrigerant i que s’aplica per a transmetre a l’atmosfera la calor excedent de diferents processos i màquines tèrmiques.

A grans trets, els equips de refredament evaporatiu, com les torres de refrigeració, incorporen: una superfície d’intercanvi de calor i massa humitejada mitjançant un dispositiu de distribució d’aigua, un sistema de ventilació (natural o forçada) encarregat d’afavorir i, si escau, forçar el pas de l’aire ambient a través del farciment d’intercanvi de calor i massa, i diferents components auxiliars tals com una bassa col·lectora d’aigua, bomba de recirculació, separadors de gotes i instruments de control.

Com funciona una torre de refrigeració?

El funcionament d’una torre de refrigeració es basa en els principis de la refrigeració evaporativa:

Les torres de refrigeració refreden l’aigua calenta polvoritzant-la en forma de pluja de gotes que cauen en un entramat o farcit bescanviador (un conjunt de fines làmines de PVC col·locades de forma específica) on es refrigeren per mitjà d’un corrent d’aire, que flueix en sentit contrari, caient l’aigua ja refrigerada a un dipòsit que la recull i que, si escau serà distribuïda per un circuit.

L’aire entra per les obertures inferiors que es troben per sobre del dipòsit d’aigua i travessa la torre de baix a a dalt. Aquesta entrada d’aire pot produir-se de forma natural a les torres de tir natural o de forma forçada a través de ventiladors estratègicament col·locats, tal com explicarem més endavant quan parlem dels tipus de torres que existeixen.

La transferència de calor es produeix quan l’aigua (a major temperatura) i l’aire (a menor temperatura) conflueixen en el farciment de la torre, en el qual té lloc l’intercanvi tèrmic entre els dos fluídos. Aquest farciment té la finalitat d’augmentar la superfície i el temps de contacte entre l’aire i l’aigua fomentant l’eficiència del refredat. En evaporar-se, l’aigua pren la calor que necessita de la resta de l’aigua circulant, refredant-la.

En aquest procés s’evapora aproximadament un 1% del cabal total d’aigua per cada 7 °C de refrigeració. Aquest aigua que sali de la torre evaporada és filtrada a través de l’anomenat “separador de gotes”. Aquest és un dels elements més importants per a la seguretat d’una torre de refrigeració, ja que evita el risc que aigua contaminada pel bacteri Legionel·la surti lliurement a l’exterior. Aquest element, que compta amb pèrdues inferiors al 0.002%, redueix de manera eficient l’expulsió d’aigua a l’atmosfera tal com dicta la norma UNEIX 100030/2017. Segons aquesta norma i per seguretat, els separadors de gotes han de ser substituïts cada 10 anys.

La resta de l’aigua refrigerada es diposita en una bassa que l’envia a un circuit que emprarà aquest aigua refrigerada en diferents aplicacions (climatització, unitats de tractament d’aire, processos industrials, etc.)

En Tecnigrado realitzem manteniments de prevenció de legionel·losi en aquest tipus d’instal·lacions. Si necessites més informació pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Comparte
01 ago

Els gasos refrigerants substituts: evolució i futur

Quines són les tendències dels gasos refrigerants? Quins tipus de gasos refrigerants que s’estan utilitzant avui dia en el sector de la refrigeració? Quins seran els nous gasos refrigerants substituts que s’usaran en el futur per a donar compliment als compromisos mediambientals?

Són algunes de les preguntes que llança el mercat a l’aire cada vegada que es repassa la situació actual i el futur de la refrigeració respecte a la incursió en el sector de tipus de gasos refrigerants que hauran d’utilitzar-se progressivament complint el phasedown que dicta la normativa europea F-Gas 517/2014.

Aquesta normativa, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015, planteja la progressiva reducció d’emissions mitjançant el control d’ús dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, substituint-se per un altre tipus de gasos de menor PCA (Potencial d’Escalfament Atmosfèric) -en anglès, GWP- abans de 2030.

A nivell nacional, va ser l’aplicació de l’Impost sobre els gasos fluorats (article 5 de la Llei 16/2013), en vigor des de l’1 de gener de 2014, la que va urgir a buscar alternatives al sector.

Els professionals del sector coincideixen a definir el moment actual respecte a la situació dels refrigerants com un moment de “incertesa”.

En el futur (cada vegada més pròxim), les solucions passaran per trobar sinergies entre tecnologies. No hi haurà una solució única com fins ara, on per a cada tipus d’instal·lació s’utilitzava un refrigerant”, afirmava Jose Fernández Seara, membre del Comitè Tècnic de Atecyr i Catedràtic de la Universitat de Vigo. “Per a una mateixa problemàtica hi haurà solucions diferents combinant diferents tipus d’instal·lacions i els seus components, amb diferents tipus de refrigerants”.

Per a poder explicar això, l’empresa calor i frio ha dissenyat la següent infografia per a ajudar els professionals a entendre l’evolució dels refrigerants, conèixer el calendari de prohibicions segons nivell de PCA dels gasos i finalment, donar unes pinzellades sobre els refrigerants substituts que planteja i està experimentant ja el mercat.

Evolucion-futuro-gases-refrigerantes-500

Font: Caloryfrio.com

Comparte
21 feb

Aprovat el Reial decret 20/2018, per instal·ladors RITE i frigoristes

Amb aquesta llei els instal·ladors RITE i frigoristes nivell 1 ja poden instal·lar equips amb R-32

Recentment CONAIF ha emès una nota en relació a l’aprovació del Reial decret llei 20/2018 que habilitarà a les empreses instal·ladores RITE a realitzar, l’execució, manteniment, reparació, modificació i desmantellament de les instal·lacions de sistemes de refrigeració no compactes (splits), que continguin refrigerants de classe A2L, amb càrrega de refrigerant inferior als que facilitem en la següent taula elaborada per CONAIF.
Carrega refrigerants
Així queda recollit en la disposició transitòria segona del Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya, que va entrar en vigor el passat 8 de desembre de 2018.
CONAIF aplaudeix aquesta mesura perquè recull una de les seves reivindicacions en matèria de climatització/refrigeració que, al seu judici, urgia implementar i que va ser inclosa dins de les al·legacions que aquesta organització empresarial va emetre a l’esborrany del Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques (RSIF): l’eliminació de les traves que impedien als instal·ladors RITE i frigoristes nivell 1 instal·lar aquells equips que carreguessin refrigerants de la classe A2L, com el R-32, que en els últims temps i com a conseqüència de la directiva F-Gas han estat incorporats pels fabricants a molts dels equips que comercialitzen, entre ells les bombes de calor.
Fins ara únicament els frigoristes nivell 2 podien instal·lar els equips amb R-32 i uns altres refrigerants similars, en tenir aquests una classificació L2. Els instal·ladors amb carnet RITE i frigoristes nivell 1 que habitualment treballen en el mercat domèstic quedaven exclosos de la possibilitat d’instal·lar equips amb dites refrigerants.
Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2018 aquesta circumstància canvia. Per a CONAIF es tracta d’una mesura summament positiva, reclamada pels instal·ladors RITE i llargament esperada. “Considerem que l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, que s’anticipa al Reglament de Fred actualment en tramitació, és una gran notícia perquè elimina les traves per a l’instal·lador de la reglamentació actual”, assenyala la directora general de CONAIF, Ana María García Gascó.
Una altra de les novetats dignes de destacar d’aquest Reial decret llei és que el titular de la instal·lació queda exempt de posseir una assegurança de responsabilitat civil de 500.000 € que cobreixi els possibles danys derivats de la instal·lació, sempre que es compleixin determinades condicions.

 

Totes aquestes mesures són transitòries fins que s’aprovi, segons s’indica en el propi text reglamentari, el Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves ITC, que tindrà lloc previsiblement en el primer trimestre de l’any, tal com va assenyalar el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme en l’últim Congrés de CONAIF, celebrat a l’octubre a Las Palmas de Gran Canaria.
El nou Reglament, incorporarà ja una nova classificació de refrigerants A2L que podran ser manipulats per empreses frigoristes nivell 1 i també RITE.

Veure el nou decret 20/2018 complet.

Comparte
11 oct

Els canvis de la Nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis.

Els canvis de la nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis suposarà una sèrie de canvis.

Els canvis de la nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis suposarà una sèrie de canvis. L’acord de París de 2015 sobre el canvi climàtic ha portat a la Unió Europea a comprometre’s a descarbonitzar totalment el seu parc immobiliari en 2050. És per això que s’han pactat una sèrie d’objectius a curt termini (2030), a mitjà termini (2040) i a llarg termini (2050). Cada país deu buscar l’equilibri rentable entre descarbonitzar el subministrament d’energia, reduir el consum final d’energia i afavorir l’ús d’energies renovables. En 2030, les emissions de gas Deuran de ser un 40% menys que a 1990 i a 2050 un 80-90% menys.

A continuació es detallaran els aspectes més destacables inclosos en la revisió:

Reforma del parc immobiliari

La revisió de l’ EPBD profunditza en la necessitat de la reforma del parc immobiliari perquè tots els edificis tinguin una alta eficiència energètica i estén descarbonitzats abans de 2050. La transformació dels edificis existents deu ser econòmicament rentable i combatir la pobresa energètica. Açò es mesurarà a travès de la Certificació Energètica per documentar la millora realitzada a les reformes.

Eficiència energètica en edificis nous

Els estats membres establiran uns requisits en relació a l’eficiència general, la instal·lació correcta i el dimensionament, que serà d’aplicació obligatòria en totes les instal·lacions dels edificis nous.
Els vehicles elèctrics i l’edificació

Per reduir considerablement la contaminació dels vehicles serà necessària l’edificació del parc automobilístic fomentant la creació de punts de càrrega en edificis nous i existents. És per açò que es deuen simplificar els tràmits administratius per fomentar la instal·lació, simplificant i eliminant les possibles barreres reglamentàries, inclosos els procediments d’autorització i aprovació.

L’indicador de preparació per aplicacions intel·ligents

L’internet de les coses ofereix noves oportunitats d’estalvi energètic, proporcionant als consumidors informació més precisa sobre els seus patrons de consum i posibilitant una major eficacia en xarxa. Es proposa un “indicador de preparació per aplicacions inteligents” que indiquen la major o menor capacitat de les instalacions del edifici a adaptarse a les necesitats del ocupant, a les necesitats de la xarxa i a la millora de l’eficiencia energètica. Aquest indicador deurà estar definit a 2020 i a curt termini la seva aplicació serà opcional.

Inspeccions d’eficiència energètica de les instal·lacions

La revisió de la EPBD modifica per complet els articles 14 i 15 referents a la inspecció de les instal·lacions tèrmiques dels edificis. En aquest cas, s’insta a què es realitzen inspeccions periòdiques de les parts accessibles de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i ventilació de més de 70 kW. Les inspeccions deuran analitzar el funcionament de la mateixa manera que s’optimitza la seva eficiència en condicions de funcionament habituals.

La importància dels sistemes de control i monitoratge

La instal·lació dels sistemes de control deu considerar-se l’alternativa més rentable en grans edificis tant residencials com no residencials. A més, els sistemes de control faciliten la inspecció per part d’un tercer del correcte funcionament de les instal·lacions. La reforma de la EPBD obliga que abans de 2025 els edificis de més de 290 kW de potència en calefacció o en refrigeració (incloent-hi ventilació) deuen tindre sistemes de control.

 

Pots seguir llegint notícies del nostre blog o veure les nostres ofertes de manteniment.

Comparte
27 set

Canvien les tarifes de l’impost de gasos fluorats

Amb la publicació el dia 4 de Juny al BOE dels Pressupostos Generals de l’Estat (Llei 6/2018, de 3 de juliol, de P.G.E. per a l’any 2018), es modifica en el seu article 85, tant el coeficient a aplicar a la tarifa de l’Impost com el Potencial de Calfament Atmosfèric de determinats gasos fluorats.

Aquesta modificació es deurà aplicar a partir de l’1 de setembre de 2018. Fins avui, el coeficient aplicat era d’un 0,02 sobre el PCA de cada gas fluorat, fins 100 €/kg.

Encara que el màxim aplicable no varia, a partir de l’1 de setembre, el coeficient a aplicar serà de 0,015 sobre el PCA. A més, els PCA que indicava la normativa s’han modificat.

A continuació incloem la trabla elaborada per Agremia amb una comparativa del que es deuria de cobrar a partir del 1 de septembre per als principals gasos  fluorats utilitzats al nostre sector.

tabla tarifas gases fluorados

Font: caloryfrio.com

Pots seguir llegint notícies del nostre blog o veure les nostres ofertes de manteniment.

Comparte
10 mai

Inspecció periòdica reglamentària d’instal·lacions tèrmiques als edificis

El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), té per objecte establir les condicions que han d’aconseguir i mantenir al llarg de la seva vida útil, les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.

Segons s’estableix en el Reial decret 238/2013, del 5 d’abril, les instal·lacions tèrmiques amb potència nominal igual o superior a 20 kW en producció de calor i, amb potència nominal igual o superior a 12 kW en producció de fred, estan obligades a disposar d’un certificat favorable d’inspecció periòdica, realitzada a través d’un organisme de control acreditat. (O.C.A)

Tipus d’inspecció d’instal·lacions tèrmiques als edificis

Hi ha dos tipus d’inspecció:

  1. Inspecció periòdica d’eficiència energètica (IPE).

Inspecció a la qual han de sotmetre’s periòdicament els generadors de calor amb potència nominal igual o superior a 20 kW i els generadors de fred de potència nominal igual o superior a 12 kW.

Té en compte exclusivament la potència del generador i es realitza sobre els elements que es troben i componen la sala de calderes.

Periodicitat

Va en funció del tipus de generació (fred o calor), la seva potència i el tipus de combustible usat, segons la taula següent:

 

GENERADOR DE CALOR COMBUSTIBLE PERIODICITAT
20 kW ≤ Potència ≤ 70 kW Qualsevol combustible Cada 5 anys
Potència > 70 kW Gasos i renovable Cada 4 anys
Potència > 70 kW Altres Cada 2 anys

 

GENERADOR DE FRED COMBUSTIBLE PERIODICITAT
Potència ≥           12            Kw Qualsevol combustible Cada 5 anys

 

  1. Inspecció periòdica d’instal·lació completa (IPIC).

Inspecció a la qual ha de sotmetre’s la totalitat de la instal·lació. Afecta les instal·lacions de generació de fred d’igual o més de 12 kW i instal·lacions de generació de calor d’igual o més de 20 kW.

Es té en compte el sumatori de potències de tots els generadors de la instal·lació.

 

Periodicitat:

La inspecció d’instal·lació completa, ha de realitzar-se cada 15 anys.

Un altre dels punts establerts en el reglament, per aconseguir el certificat favorable, és l’existència d’un manteniment preventiu amb una empresa de manteniment acreditada.

La responsabilitat i obligatorietat de complir aquests requisits, és exclusivament del titular de la instal·lació, suposant l’incompliment de la normativa la parada de la instal·lació i la consegüent sanció econòmica.

* S’exceptuen d’aquesta aplicació, totes les instal·lacions d’ús domèstic fins que es determini la seva regulació específica.

 

En Tecnigrado treballem amb Ambiental, empresa acreditada per ENAC (OC-I/296), com a organisme de control per a la realització de les inspeccions.

 

Pots seguir llegint notícies del nostre blog o veure les nostres ofertes de manteniment.

Comparte
26 abr

Acreditació per manipular gasos fluorats

Després de l’aparició i aplicació de la normativa per manipular gasos fluorats, totes aquelles empreses que instal·lin equips de climatització que exigeixin la seva manipulació hauran d’estar certificades per indústria i tot el personal que instal·li, mantingui o vaig reparar aquest tipus d’instal·lacions, haurà de disposar de l’acreditació personal com a manipulador aquests gasos.

On es troben els gasos fluorats?

En les nostres llars podem trobar-los per exemple, en els nostres equips d’aire condicionat, com a refrigerants.

 

En Tecnigrado, disposem d’aquests certificats, tant en l’àmbit d’empresa, com els nostres tècnics, a escala personal.

 

Pots seguir llegint notícies del nostre blog o veure les nostres ofertes de manteniment.

Comparte
21 nov

Adequació i legalització de sales tèrmiques RITE

Legalitza les teves instal·lacions.

El vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) estableix les exigències que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene mitjançant les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ACS), amb l’objectiu d’aconseguir un ús eficient de l’energia. Per aquest motiu, s’han de realitzar inspeccions d’avaluació d’instal·lacions.

Tecnigrado s’encarrega de programar les visites necessàries per a que puguis adaptar-te a la normativa vigent.  A més, t’oferim pressupostos sense compromís del que costaria adaptar la teva instal·lació a les exigències legals.

Pots seguir llegint notícies del nostre blog o veure les nostres ofertes de manteniment.

Comparte

© 2020 Tecnigrado. Creat per BCM Marketing


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Benvingut/da a la informació bàsica sobre galetes de la pàgina web responsabilitat de: TECNIGRADO S.L.
Una cookie o galeta informàtica és un petit arxiu d’informació que es guarda al teu ordinador, “smartphone” o tauleta cada vegada que visites la nostra pàgina web. Algunes cookies poden ser nostres i altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web.
Les cookies poden ser de varis tipus: les cookies tècniques són necessàries per a que la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten de la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte. La resta de cookies serveixen per a millorar la nostra pàgina web, per a personalitzar-la en base a les teves preferències, o per a mostrar-te publicitat ajustada a les teves cerques, gustos o interessos personals. Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTAR o configurar-les o rebutjar el seu ús fent clic a l’apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.
Si vols més informació, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de la nostra pàgina web.