26 des

Nou reglament de seguretat en instal·lacions frigorífiques

Nou reglament de seguretat en instal·lacions frigorífiques

Publicat el 27 de setembre en el BOE el Reial decret 552/2019 el qual aprova el nou Reglament de Seguretat d’Instal·lacions Frigorífiques RSIF.

Quin és el propòsit del nou reglament?

El propòsit del nou reglament és adaptar la nova classificació dels gasos refrigerants que s’apliquen en àmbit europeu (NORMA EN 378). Creant un grup nou de refrigerants 2L els quals puguin ser utilitzats en aires condicionats, refrigerants de baix potencial d’escalfament atmosfèric (R-32 i HFO) i de lleugera inflamabilitat, amb la millora de la reglamentació tenint en compte l’evolució de la tècnica i simplificar els procediments administratius.
Per tant, estableix nous límits de càrrega mínims per a l’aplicació, quedant aquest 1,5a m1 [m1=*LIIx4m3] (anteriorment en 0.5 kg) per als refrigerants A2L I 0.5 KG (anteriorment en 0.2 kg) per a refrigerants del grup A3.

Instal·lacions frigorífiques més sostenibles

Amb aquest nou reglament, permet a l’Estat Espanyol complir amb el Reglament (UE) 517/2014, sobre gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, que s’exigeix una reducció de les quantitats que les empreses puguin comercialitzar a la Unió Europea, és a dir, a través d’importació o producció, reduint les emissions de Gasos d’Efecte d’hivernacle GEI a l’atmosfera.
Amb ells, el reglament regula les instal·lacions frigorífiques destinades a proporcionar amb eficàcia i seguretat els serveis de climatització i fred, amb atenció a les condicions higrotérmicas i higiènica exigibles en processos industrials, o de benestar en els edificis. També s’aproven les seves instruccions tècniques complementàries IF.
Un altre punt per a destacar, aquelles instal·lacions frigorífiques que no estan inscrites en els registres de l’Òrgan Territoris competent en matèria d’indústria de la comunitat autònoma corresponent, els titulars d’aquestes instal·lacions frigorífiques tindran des de l’entrada en vigor del reglament, de tres anys per a presentar davant l’òrgan competents la documentació necessària.

 

Comparte
07 mar

Estalviar energia en una comunitat de veïns

A Espanya, l’ús d’energia en els habitatges suposa més del 15% del total del consum de recursos energètics per darrere del transport i la indústria.

La repercussió d’emissions de CO2 a l’atmosfera és molt elevada a causa de la fabricació de materials i a l’ús de les edificacions. El nostre parc d’habitatges a Espanya és molt antic (el 72% dels habitatges existents es van construir entre els anys 1960 i 1980), per la qual cosa són grans “devoradores” d’Energia. En aquest article exposarem quins passos seguir, per a aconseguir estalviar energia en una comunitat de veïns.

1. Realitzar una auditoria energètica

Una auditoria energètica consisteix en l’estudi integral dels aspectes tècnics i econòmics que tenen relació directa o indirecta en el consum energètic d’un edifici, per a poder establir mesures correctores, i obtenir així un ús racional de l’energia i, per tant, estalviar energia. Hauran de ser realitzades per tècnics que disposin d’amplis coneixements tècnics en les instal·lacions i elements constructius que conformen els edificis.

Per a això, hauran d’analitzar els tancaments, la il·luminació, els sistemes de calefacció i/o climatització, ventilació de garatges, ascensors etc. Així mateix, és important realitzar l’anàlisi d’àmbits de consum dels propietaris i inquilins, tals com horaris de calefacció, ventilació i il·luminació. Finalment es procedirà a una recopilació de la facturació energètica completa de la totalitat de subministraments.

Especial atenció, s’ha de prestar a les instal·lacions de calefacció i il·luminació-ascensors, que en les comunitats de propietaris suposen aproximadament un 55% i 40% respectivament, del consum energètic total de l’edifici. Si existeix la possibilitat econòmica de realitzar actuacions en els tancaments, aconseguirem reduir la demanda energètica en un percentatge molt important, amb el consegüent confort i estalvi per als veïns de l’immoble.

2. Contractar a un gestor energètic per a estalviar energia

Una vegada realitzada l’auditoria , es procedirà a analitzar, per part d’un tècnic qualificat (gestor energètic), totes les dades obtingudes amb la finalitat d’establir pautes i millores que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica, i el consegüent estalvi econòmic. Podrà proposar millores en cadascuna dels aspectes que així ho requereixin, comunicant-li-ho a la comunitat de veïns, i aportant els estudis econòmics pertinents.

Entre les actuacions per a estalviar energia poden estar:

  Aïllament tèrmic de la façana
  Substitució de finestres per unes més eficients
  Substitució de calderes antigues o en mal estat per altres més eficients (calderes de baixa temperatura, condensació o biomassa)
  Renovació dels punts d’enllumenat de zones comunes per il·luminació led
  Instal·lació de sistemes de control de presència per a zones comunes
  Optimització de facturació energètica
  Optimització d’ús de sistemes de calefacció/climatització/aigua calenta sanitària
  Aportació d’energia renovable (solar tèrmica) o fotovoltaica
  Programa de manteniment adequat

3. Emetre certificat energètic únic de l’edifici.

Amb un certificat energètic de la totalitat de l’edifici, es podrà conèixer l’estat actual d’aquest, i els punts sobre els quals s’ha d’incidir, aplicant mesures correctores. A la comunitat de veïns se li exposarà, perquè puguin prens les decisions que considerin més convenients en matèria d’eficiència i estalvi energètic. Si s’executen algunes de les actuacions proposades, es realitzarà el certificat energètic final, amb obtenció de la qualificació definitiva, per a poder presentar-ho davant els organismes oficials i poder optar a millores en les ajudes governamentals o autonòmiques.

4. Aprofitar la línia d’ajudes establerta pel Govern i les Comunitats Autònomes.

Amb les ajudes ofertes pel govern i les comunitats autònomes, les inversions en comunitats de veïns per a eficiència energètica són rendibles, ja que el període d’amortització es redueix considerablement.

Des del 3 de Febrer de 2018, les comunitats de propietaris, podien beneficiar-se del Programa *PAREER (Programa d’Ajudes per a la Rehabilitació Energètica) gestionat per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (*IDAE). Actualment (any 2019) el termini de sol·licitud està tancat, a l’espera que es prorroguin aquestes ajudes.

Tipologia d’actuacions objecte de les ajudes: aquelles que aconsegueixin una reducció de les emissions de CO2 i del consum d’energia final mitjançant una o diverses de les tipologies següents:

   1.Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica
   2.Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació
   3.Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica
   4.Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica

Les actuacions objecte d’ajuda, han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, 1 lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any), respecte a la qualificació energètica inicial de l’edifici. Aquesta millora de la seva qualificació energètica podrà obtenir-se mitjançant la realització d’una tipologia d’actuació o una combinació de vàries.

Beneficiarios: podrán ser beneficiarios del Programa:

   a) Els propietaris d’edificis existents destinats a qualsevol ús, sempre que tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
   b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge, constituïdes com a Propietat Horitzontal.
   c) Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
   d) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.
   e) Les empreses de serveis energètics. No podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria les persones físiques sense perjudici del que es disposa en les lletres b) o c) de l’anterior apartat.

Pots trobar més informació sobre cadascuna de les ajudes de les comunitats autònomes en el següent article.

Comparte
07 feb

Com estalviar amb un termo elèctric

Els termos o escalfadors elèctrics són una bona opció si volem aconseguir aigua calenta sanitària en el nostre habitatge sense fer instal·lacions de gas natural. Però, com que funciona gràcies a una resistència connectada a la xarxa elèctrica, si no ho fem servir de forma adequada, podem estar consumint massa energia. I al seu torn, massa diners. Per això, donarem una sèrie de consells que ens aclareixen com estalviar amb un termo o escalfador elèctric.

Eficiència i aïllament

El primer consell per estalviar en el nostre termo té a veure amb el model que triem. Al capdavall, un termo elèctric no deixa de ser un electrodomèstic. Per tant, hem de buscar sempre termos elèctrics amb una qualificació d’eficiència energètica propera a la A. I no només això, buscar termos amb un aïllament adequat pot també reduir la despesa de manera significativa, ja que això evitarà que l’aigua calenta perdi energia .

Utilitzar un termo programable

Molts dels termos que es venen en l’actualitat compten ja amb un programador. Això permet a l’usuari una selecció de la temperatura desitjada o la possibilitat de programar-lo funcionar només a certes hores del dia o de la setmana. El termo també pot comptar amb una funció Smart que aprengui dels nostres hàbits de dutxes, minimitzant el temps d’ús. El temps que no s’està utilitzant, el termo no consumeix, de manera que l’estalvi s’incrementa.

Baixar la temperatura de l’escalfador

El termo elèctric ens dóna la possibilitat de triar la temperatura a què volem que calenta l’aigua. Triar una temperatura més baixa de l’aigua del termo ens permetrà reduir també el consum energètic de la llar.

Triar la tarifa elèctrica adequada

Una altra de les opcions que tenim si volem estalviar en la nostra factura, és contractar una tarifa elèctrica per discriminació horària. Això ens deixarà certes hores al dia en què l’electricitat serà més barata. Aprofitant la capacitat de programació del nostre equip, podem programar-lo perquè funcioni en aquestes hores, fent que la nostra aigua es mantingui calenta i minimitzant la despesa econòmica del kWh consumit.

Apagar el termo elèctric per estalviar, ¿veritat o mite?

Hi ha opinions diferents pel que fa a si apagar i encendre l’escalfador per estalviar és una bona opció. El millor si es va a utilitzar de forma continuada durant el dia és utilitzar un escalfador programable, ja que l’aparell no s’apagarà i així evitem que tota l’aigua hagi de tornar a escalfar cada vegada que es realitzi la posada en marxa. D’altra banda, si estarem llargs períodes de temps fora de casa, clarament la millor opció és apagar perquè aquest deixi de consumir durant aquest temps.
Finalment, si portem un horari estricte d’ús de l’aigua calenta (per exemple, dutxar-nos només al matí i no tornar a casa fins a la nit), apagar després de la dutxa matinal quan el termo està amb aigua freda també pot generar un estalvi.

Localització de l’escalfador

Posar l’escalfador prop de la font de consum, és a dir, del bany, permetrà evitar pèrdues d’energia en la canalització. Per això, no pujarem la temperatura de l’escalfador per obtenir la temperatura desitjada en l’aigua que utilitzem.

Bons hàbits de consum

Finalment, cal destacar que uns hàbits de consum correctes milloren substancialment el consum. Dutxar-se en comptes de banyar-se, o utilitzar limitadors de cabal per a la nostra aixetes, ens permetrà utilitzar una quantitat menor d’aigua calenta, i per tant reduirà la nostra despesa. D’altra banda, utilitzar el rentaplats sempre al màxim de la seva capacitat també optimitzarà l’ús d’aquest, evitant rentats innecessaris. Així mateix, utilitzar la rentadora amb aigua freda, o amb temperatures no tan elevades, ens pot ajudar a aconseguir el nostre objectiu.

Necessites més informació? Pots llegir més serveis que oferim.

Comparte
10 gen

Què fer si el teu escalfador perd o degota aigua

Abans de començar, ens agradaria fer un matís sobre el terme escalfador. Si et refereixes a escalfador com a escalfador de gas, has de saber que les fugides d’aigua no se solen donar en aquests equips. Si d’altra banda et refereixes a caldera de gas, l’origen del degoteig més comú pot donar-se per les juntes de les canonades o per la vàlvula d’expansió que regula la pressió per seguretat. Si el teu cas és aquest últim, has de canalitzar aquest degoteig perquè no suposi un problema al teu domicili.

Dit això, parlarem del termo elèctric, que és el que habitualment presenta més problemes de degoteig, analitzant de cadascun dels casos i tractant de donar-li resposta.

Principales averías de los calentadores

Una de les avaries més comunes que sofreixen els escalfadors és la pèrdua d’aigua o el degoteig. L’origen d’aquest degoteig pot variar en funció del tipus d’avaria que tinguem. En general el degoteig pot provenir de la brida, de la vàlvula de seguretat o de la pròpia estructura de l’escalfador. I la solució varia en funció del problema, i pot anar des d’un simple ajust d’una peça fins al canvi de l’escalfador.

Degoteig a través de la brida

La brida o el porta resistència és una espècie de tapa que sol anar col·locada en la part inferior de l’escalfador, i en ell que s’ancoren moltes peces. Quan l’equip degota a través de la brida, la solució més comuna sol ser, substituir l’ànode que evita que la calç s’acumuli en l’escalfador, un canvi de resistència, i canviar també la brida, ja que aquestes tres peces conformen un conjunt. Canviar aquest conjunt de peces hauria de solucionar aquest tipus de degoteig.

Degoteig a través de la vàlvula de seguretat

El segon origen del degoteig d’un escalfador pot ser la pèrdua d’aigua per la vàlvula de seguretat. Aquesta avaria pot ocórrer si la pressió interna de l’escalfador és massa alta, i, davant això, la caldera gota a manera de mesura de seguretat. Un augment descontrolat de la pressió de l’equip podria comportar riscos d’explosió, d’aquí l’alliberament de l’aigua. Habitualment, el motiu pel qual aquesta avaria sol aparèixer és un excés de pressió en les canonades d’aigua del domicili. La solució a curt termini és instal·lar algun desguàs que es porti aquestes pèrdues. Però la solució definitiva a aquest problema passa per instal·lar una vàlvula reductora de pressió que baixi la pressió de les canonades de l’habitatge.

Degoteig a través d’una altra zona de l’escalfador

Finalment, pot passar que el degoteig venja de qualsevol altra part de l’escalfador, d’un lloc desconegut sota la carcassa. En els escalfadors elèctrics s’ha de tenir molta cura amb la corrosió, ja que, si l’ànode no es canvia, la corrosió pot començar a afectar a l’estructura de l’equip. Si s’ha foradat alguna part del termo, la solució passa per canviar el termo per complet, ja que aquesta avaria és irreparable.

Per tant, per evitar els problemes de corrosió, es recomana passar una inspecció anual per comprovar l’estat de l’ànode.

Comparte
27 des

Avaries de termo elèctric: guia de les més comunes

Un termo elèctric és un sistema que, sense necessitat de ventilació, xemeneies o sortides de gasos, proveeix d’aigua calenta sanitària utilitzant resistències elèctriques. El termo recull l’aigua freda de la xarxa sanitària i, mitjançant una resistència elèctrica, és capaç d’escalfar-la fins a temperatures de 60 ºC. Aquest procés pot trigar unes hores fins que el termo aconsegueix aconseguir la seva capacitat total d’acumulació, que pot anar des dels 15 als 200 litres.

Guia de avaries més comuns en calderes

Una vegada definit el termo elèctric, anem a realitzar una guia de les avaries més freqüents d’aquests sistemes, explicant-les i tractant de donar-los solució.

Degoteig d’aigua en termos elèctrics

Per començar, una de les avaries que podem trobar al nostre termo elèctric és el degoteig de l’aigua. El primer dels casos que anem a analitzar és quan el degoteig es dóna a través de la brida de l’escalfador. En aquest cas la solució més habitual sol ser un recanvi de brida, resistència i ànode, ja que aquestes peces formen un conjunt. D’altra banda, si el degoteig es dóna per qualsevol altra part del termos, l’origen pot ser degut a la corrosió per un mal manteniment. La solució a aquest problema és substituir el termo complet, ja que l’avaria no es pot reparar. Per evitar aquest tipus de contratemps és important realitzar un correcte manteniment del nostre equip, i canviar l’ànode cada any per protegir l’equip de la corrosió.

Una altra de les avaries relacionada amb el degoteig és la pèrdua d’aigua per la vàlvula de seguretat. Això passa quan la pressió dins el termos és massa elevada, i és una mesura de seguretat perquè el calderí suport més pressió de la que pot. El motiu d’aquesta avaria sol venir per un excés de pressió a la xarxa d’aigües de l’habitatge, de manera que la solució habitual és la instal·lació d’una vàlvula reductora de pressió en el propi domicili.

Salta el diferencial de l’habitatge

Seguim amb la següent avaria comuna en aquest tipus d’escalfadors, que es dóna quan l’utilitzar-lo, el diferencial que controla tant la potència utilitzada com les avaries elèctriques salti. Descartant que es tracti d’un excés de consum, el cas més habitual és que la resistència hagi entrat en contacte amb l’aigua, causant la sentència. Això pot passar perquè la beina que protegeix la resistència estigui perforada, causant que l’aigua es filtri i es toqui la resistència. El més comú en aquestes situacions és la substitució de la resistència danyada.

Igual que ocorre amb la resistència, també pot passar que el termòstat sigui el que estigui entrant en contacte amb l’aigua, de manera que en aquest cas caldria substituir el termòstat.

El termo elèctric no escalfa

El més comú en aquests casos és que el termos estigui fallant per una avaria de la resistència, en aquest cas s’hauria de substituir. Encara que aquest no és l’únic origen del problema, ja que l’avaria també pot ser deguda a un error en el termòstat, al relé tèrmic de seguretat oa la sonda tèrmica de temperatura, de manera que un tècnic haurà de realitzar el diagnòstic de nostre termo. El que sí que podem fer nosaltres, tal com hem dit anteriorment, és portar un correcte manteniment del sistema, realitzant revisions anuals. De no fer-ho, la calç podria deteriorar en gran mesura el nostre termo, provocant una reducció considerable en la seva vida útil.

No s’encén la llum del pilot

El motiu pel qual no s’encén la llum del pilot pot ser perquè hi ha termòstats que tenen un altre termòstat intern rearmable, que en cas de sobreescalfament salta, i talla permanentment l’alimentació de les resistències. Per corregir-ho, únicament hauríem, a través d’una petita ranura que el termòstat porta, introduir un objecte petit punxant fins a escoltar un suau “clic”. Això indica el rearmament de la peça interna, i la seva tornada al normal funcionament.

En cas que l’avaria persisteixi, pot ser degut al fet que el termòstat estigui detectant alguna avaria interna, per la qual cosa és recomanable revisar el termo per descartar avaries degudes a la calcificació.

Poca quantitat d’aigua calenta

En cas que el nostre termo estigui funcionant, però, a l’hora d’obrir l’aixeta, nosaltres tinguem un cabal molt petit d’aigua calenta, podem estar davant d’una pèrdua de pressió en les canonades del nostre habitatge. Si aquest és el cas, hem de parlar amb un lampista perquè solucioni la nostra avaria.

Avaries a bomba de calor

Cada vegada és més freqüent utilitzar bombes de calor per substituir els termos elèctrics. Per això, també anem a nomenar de forma breu les avaries que podem trobar en aquest tipus d’equips. D’una banda, la primera de les avaries més comuns d’aquests equips són les fallades del ventilador. El segon tipus d’avaries més comuns tenen a veure amb la regulació del sistema. Finalment, encara que això és menys probable, pot ocórrer també una fuita del gas refrigerant.

Font: Calor y frío 

Necessites més informació? Pots llegir més serveis que oferim.

Comparte
13 des

Tot el que has de saber sobre el manteniment de la caldera

La caldera és un dels equips més importants del nostre domicili. I igual que altres electrodomèstics, necessita un manteniment. Quins són els terminis entre revisió i revisió? Són totalment necessàries? Els fa el fabricant o puc encarregar-la a un particular de confiança? I, lògicament, quant ens va a costar? Aquest tipus de preguntes ens assalten sempre quan pensem en el manteniment d’una caldera. Però la veritat és que són qüestions que hem de tenir molt en compte, ja que realitzar un correcte manteniment de les calderes és essencial.

És important, entendre que, dins de l’àmbit del manteniment de la caldera de gas, existeixen els conceptes d’inspecció i de revisió, que no són el mateix. A continuació, parlarem dels dos.

Inspecció del gas

Què és i qui la fa?

La inspecció del gas que utilitza la caldera suposa que un professional de la distribuïdora que tinguem contractada revisi íntegrament el bon funcionament de la instal·lació del gas. En aquesta inspecció es revisaran aspectes com l’estanqueïtat, l’estat de conservació del comptador o l’estat i vigència de les canonades, claus i gomes. Per tant, són comprovacions de la instal·lació de gas íntegrament, que s’han de fer per normativa, i estan gestionades per l’administració competent.

Com les encarregades de fer les inspeccions són les companyies de gas, aquestes contactaran amb el client per correu ordinari o mitjançant la col·locació de cartells en forma d’avís en la comunitat amb almenys 5 dies d’antelació per donar notícia de la seva realització. Si el client preveu no estar a casa la data seleccionada per la distribuïdora, pot sol·licitar un altre dia per efectuar la inspecció. I, encara que no sigui el més comú, també es pot realitzar la inspecció amb una companyia que no sigui la contractada.

Preu i pagament

Per efectuar el pagament de les inspeccions és important assenyalar que es cobren dos conceptes diferents. D’una banda, les despeses de gestió de la distribuïdora, que sempre cal abonar-los, i per un altre la inspecció en si mateixa.

Si optem per la nostra pròpia empresa particular, l’import serà el que acordem amb ella. Si, en canvi, ens decantem per l’opció de la distribuïdora de gas natural, el preu és el que estipula cada comunitat autònoma. També és important recordar que, en les instal·lacions compartides per tota una comunitat de veïns, cal afegir el cost de la inspecció comuna el que farà més cara la factura.

El pagament es realitza en la factura de gas de la distribuïdora que tinguem contractat. De fet, encara que hàgim contractat una empresa diferent, el pagament l’hi passarà a la comercialitzadora. És important saber que mai hem de pagar directament al tècnic que venja a la nostra casa en la inspecció periòdica del gas.

Periodicitat

Les inspeccions de gas ordinàries es realitzen aproximadament cada 4 o 5 anys que varien segons el tipus de gas i la comunitat.

Revisió de la caldera de gas

Què és i qui la fa?

En canvi, la revisió de la caldera del gas és un procediment diferent, i varia en funció de les característiques específiques de cada equip. Les revisions també s’han de realitzar per normativa, ja que s’encarreguen de comprovar el bon funcionament de la caldera en si. La forma correcta de realitzar-les és sempre la que marca el fabricant en el seu manual de manteniment. encara que hi ha més opcions, com contractar tècnics particulars homologats o, fins i tot, les pròpies distribuïdores que, en ocasions, també proporcionen aquest servei.

En la revisió, la finalitat és constatar el funcionament correcte de la caldera. D’aquesta manera, ens assegurarem que és eficient, segura i la seva vida útil serà llarga. El recomanable és sempre contactar amb el Servei Tècnic Oficial del fabricador. D’aquesta manera ens podran assessorar directament, ja que són els que més coneixen les peculiaritats tècniques dels seus aparells i solen conèixer els problemes més típics que puguin donar-se i les seves solucions. A més, són els que ens asseguren els recanvis originals de la caldera en cas de ser necessària una reparació.

Quan les instal·lacions siguin de més de 70 kW, s’ha de tenir un contracte de manteniment amb una empresa que durà a terme les revisions amb la periodicitat que estableix la normativa vigent i que és diferent a la de les instal·lacions domèstiques individuals.

Preu i pagament

El preu pot variar en funció del contracte que vulguem realitzar, i també d’amb qui ho realitzem (Servei Tècnic Oficial, particular o distribuïdora. També hem d’esmentar que, moltes vegades, les marques dels fabricants proporcionen revisió sense cost algun als clients que contracten el servei de manteniment anual que a més inclou la reparació d’avaries.

Si estas interessat a realitzar el manteniment de la teva caldera de gas o de gasoil, contacta amb nosaltres i t’informarem.

 

Necessites més informació? Pots llegir més serveis que oferim.

Comparte
01 nov

Sistemes de mesurament individual del consum de calefacció

Estalvia energia i diners en la teva calefacció

La individualització dels consums de calefacció és una mesura enfocada a l’estalvi d’energia, ja que s’entén que en dotar a la instal·lació de calefacció de sistemes que permetin mesurar de forma individual el consum de calefacció es fomenta un ús més racional de l’energia per part de l’usuari.

Quan són necessaris els sistemes de mesurament individual de la calefacció?

Es calcula que a Espanya hi ha prop d’1,7 milions d’habitatges amb instal·lacions centralitzades de calefacció, característica que es relaciona amb malbaratament energètic, ja que s’utilitza molta més energia per escalfar l’edifici que la que es necessita. Per això, són necessaris aquests sistemes de mesurament, que permetin fer un ús més racional de l’energia i pagar per l’energia que es consumeixi.

Existeixen diverses formes de mesurar el consum de calefacció central:

 • Comptadors d’energia: Aquests sistemes de mesurament individual s’instal·len en edificis que compten amb instal·lacions centralitzades en anell, és a dir que tenen un únic punt d’entrada i un únic punt de sortida de les canonades d’aigua calenta per a cada habitatge, per la qual cosa el comptador d’energia s’instal·la en cada habitatge i d’aquesta manera es realitza una lectura del consum d’energia que es realitza en aquesta.
 • Repartidors de costos de calefacció: En instal·lacions de calefacció centralitzada per columna, a causa de la forma de distribució de l’aigua calenta a través de l’edifici, no és possible instal·lar comptadors individuals i la forma de mesurar el consum de calefacció és mitjançant la instal·lació de repartidors de costos en els radiadors. La seva instal·lació es perfila com la millor via per mesurar el consum de calefacció de forma individual, ja que no requereixen obres per al seu muntatge ni modifiquen la instal·lació de calefacció i permeten repartir proporcionalment el consum de calefacció que es produeix a l’edifici.

Hi ha obligació d’instal·lar repartidors de cost de calefacció?

Es preveia que la instal·lació de repartidors de cost de calefacció havia de ser obligatòria a partir de l’1 de gener de 2017 segons s’aprovés la directiva europea d’Eficiència Energètica 2012/27/UE a l’ordenament jurídic espanyol. No obstant això la transposició parcial d’aquesta directiva en el Reial Decret 56/2016, del 12 de febrer d’aquest any ha deixat el tema dels sistemes de mesurament individual de consum en les calefaccions centrals en pausa. Es preveu que per fi aquest 2018 s’aprovi el RD que regularà la comptabilització del consum individual de calefacció.

Des del Consell dels Col·legis d’Administradors de Finques Col·legiats recorden que malgrat no haver-se aprovat l’obligatorietat d’instal·lar aquests sistemes de mesurament en la Directiva si s’estableixen les sancions per al supòsit de no instal·lar els comptadors de calefacció -Article 80.2.C- Reial decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, i plantegen que la transposició parcial suposa als Administradors de Finques Col·legiats una situació d’incertesa i que per pal·liar aquesta situació la transposició total hauria d’aprovar-se al llarg de 2016.

A més, des de la Direcció general d’Indústria i Mines de la Comunitat de Madrid recomanen, malgrat no ser obligatori, la seva instal·lació, ja que “en edificis existents amb instal·lacions de calefacció centralitzada és molt aconsellable la instal·lació de repartidors de costos juntament amb vàlvules termoestàtiques als radiadors, ja que és una mesura de gran racionalitat tècnica i rendibilitat econòmica”.

Més estalvi d’energia amb vàlvules termoestàtica

Les vàlvules amb capçal termoestàtic són vàlvules que, instal·lades en els radiadors, permeten la seva regulació automàtica, mantenint la temperatura constant desitjada a cada habitació. Si es produeixen canvis de temperatura, el capçal reacciona automàticament obrint o tancant la vàlvula per mantenir la temperatura constant.

Si a més, a la individualització del consum de calefacció se li afegeix un altre component de regulació com és la instal·lació de vàlvules termoestàtiques en radiadors, s’incrementa l’estalvi d’energia. Segons càlculs de l’IDAE l’estalvi d’energia per al conjunt dels usuaris amb el repartiment individualitzat de les despeses sol ser superior al 30%.

 

Necessites més informació? Pots llegir més serveis que oferim.

Comparte
11 oct

Els canvis de la Nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis.

Els canvis de la nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis suposarà una sèrie de canvis.

Els canvis de la nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis suposarà una sèrie de canvis. L’acord de París de 2015 sobre el canvi climàtic ha portat a la Unió Europea a comprometre’s a descarbonitzar totalment el seu parc immobiliari en 2050. És per això que s’han pactat una sèrie d’objectius a curt termini (2030), a mitjà termini (2040) i a llarg termini (2050). Cada país deu buscar l’equilibri rentable entre descarbonitzar el subministrament d’energia, reduir el consum final d’energia i afavorir l’ús d’energies renovables. En 2030, les emissions de gas Deuran de ser un 40% menys que a 1990 i a 2050 un 80-90% menys.

A continuació es detallaran els aspectes més destacables inclosos en la revisió:

Reforma del parc immobiliari

La revisió de l’ EPBD profunditza en la necessitat de la reforma del parc immobiliari perquè tots els edificis tinguin una alta eficiència energètica i estén descarbonitzats abans de 2050. La transformació dels edificis existents deu ser econòmicament rentable i combatir la pobresa energètica. Açò es mesurarà a travès de la Certificació Energètica per documentar la millora realitzada a les reformes.

Eficiència energètica en edificis nous

Els estats membres establiran uns requisits en relació a l’eficiència general, la instal·lació correcta i el dimensionament, que serà d’aplicació obligatòria en totes les instal·lacions dels edificis nous.
Els vehicles elèctrics i l’edificació

Per reduir considerablement la contaminació dels vehicles serà necessària l’edificació del parc automobilístic fomentant la creació de punts de càrrega en edificis nous i existents. És per açò que es deuen simplificar els tràmits administratius per fomentar la instal·lació, simplificant i eliminant les possibles barreres reglamentàries, inclosos els procediments d’autorització i aprovació.

L’indicador de preparació per aplicacions intel·ligents

L’internet de les coses ofereix noves oportunitats d’estalvi energètic, proporcionant als consumidors informació més precisa sobre els seus patrons de consum i posibilitant una major eficacia en xarxa. Es proposa un “indicador de preparació per aplicacions inteligents” que indiquen la major o menor capacitat de les instalacions del edifici a adaptarse a les necesitats del ocupant, a les necesitats de la xarxa i a la millora de l’eficiencia energètica. Aquest indicador deurà estar definit a 2020 i a curt termini la seva aplicació serà opcional.

Inspeccions d’eficiència energètica de les instal·lacions

La revisió de la EPBD modifica per complet els articles 14 i 15 referents a la inspecció de les instal·lacions tèrmiques dels edificis. En aquest cas, s’insta a què es realitzen inspeccions periòdiques de les parts accessibles de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i ventilació de més de 70 kW. Les inspeccions deuran analitzar el funcionament de la mateixa manera que s’optimitza la seva eficiència en condicions de funcionament habituals.

La importància dels sistemes de control i monitoratge

La instal·lació dels sistemes de control deu considerar-se l’alternativa més rentable en grans edificis tant residencials com no residencials. A més, els sistemes de control faciliten la inspecció per part d’un tercer del correcte funcionament de les instal·lacions. La reforma de la EPBD obliga que abans de 2025 els edificis de més de 290 kW de potència en calefacció o en refrigeració (incloent-hi ventilació) deuen tindre sistemes de control.

 

Necessites més informació? Pots llegir més serveis que oferim.

Comparte
13 set

Nous preus i productes en Ariston

El dia vinent 1 de juliol de 2018 entra en vigor la nova tarifa de preus d’Ariston amb una nova gamma de termos elèctrics i escalfadors a gas.

Aquesta nova gamma conserva les millors característiques que marquen els productes de la marca Ariston i que aporten un 14% d’estalvi en aigua calenta, però a més incorporen noves millores:

 • Nova estètica.
 • 16% d’aigua calenta disponible.
 • Més possibilitats, tant d’instal·lació i funcionament.
 • Més informació i ús personalitzat.

Un dels models més destacats és LYDOS RESSÒ que amb la seva nova estètica oculta totes les connexions.

Un altre producte destacat en escalfadors de gas és la gamma NECT EVO X SFT que s’adapta a les noves Directives Europees ErP.

La gamma SERIE ONE de calderes de condensació creix amb nous models d’instal·lació en exterior.

Trobem també algunes novetats en la gamma Aerotermia. Les bombes de calor milloren sense perdre els seus avantatges i cap de les seves funcions.

També creix la gamma NIMBUS amb nous models COMPACT d’11, 14 i 17 Kw.

Pots descarregar la tarifa d’Ariston aquí.

Font: caloryfrio.com

Necessites més informació? Pots llegir més serveis que oferim.

Comparte
30 ago

Perills en la manipulació de gasos fluorats

La falsificació de gasos refrigerants és una realitat

Recentment l’AEFYT ha advertit dels perills que comporta la falsificació dels gasos refrigerants i de tot el que suposa no dur a terme les mesures de seguretat necessàries per a la manipulació d’aquests.

La falsificació dels gasos fluorats comporta que aquests no s’han fabricat amb les especificacions adequades i, per tant, poden contaminar-se o contenir substàncies diferents. De manera que, no solament no compleix amb els estàndards, sinó que poden produir fallades en els equips i ser nocius per a la salut o el medi ambient.

L’Associació de Fabricants del Fred i les seves Tecnologies (AEFYT) aconsella que s’acudeixi a proveïdors segurs i certificats.

Al mercat negre dels gasos refrigerants hi ha milers de tones, malgrat les denúncies que suporta el sector. En el mes de febrer del passat any es van fer canvis normatius per millorar la seguretat i garantir que les persones que manipulin aquests gasos siguin professionals qualificats i certificats. D’aquesta forma s’assegura que aquesta manipulació sigui segura.

Més informació en caloryfrio.com

Necessites més informació? Pots llegir més serveis que oferim.

Comparte

© 2020 Tecnigrado. Creat per BCM Marketing


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Benvingut/da a la informació bàsica sobre galetes de la pàgina web responsabilitat de: TECNIGRADO S.L.
Una cookie o galeta informàtica és un petit arxiu d’informació que es guarda al teu ordinador, “smartphone” o tauleta cada vegada que visites la nostra pàgina web. Algunes cookies poden ser nostres i altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web.
Les cookies poden ser de varis tipus: les cookies tècniques són necessàries per a que la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten de la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte. La resta de cookies serveixen per a millorar la nostra pàgina web, per a personalitzar-la en base a les teves preferències, o per a mostrar-te publicitat ajustada a les teves cerques, gustos o interessos personals. Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTAR o configurar-les o rebutjar el seu ús fent clic a l’apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.
Si vols més informació, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de la nostra pàgina web.