07 mar

Estalviar energia en una comunitat de veïns

A Espanya, l’ús d’energia en els habitatges suposa més del 15% del total del consum de recursos energètics per darrere del transport i la indústria.

La repercussió d’emissions de CO2 a l’atmosfera és molt elevada a causa de la fabricació de materials i a l’ús de les edificacions. El nostre parc d’habitatges a Espanya és molt antic (el 72% dels habitatges existents es van construir entre els anys 1960 i 1980), per la qual cosa són grans “devoradores” d’Energia. En aquest article exposarem quins passos seguir, per a aconseguir estalviar energia en una comunitat de veïns.

1. Realitzar una auditoria energètica

Una auditoria energètica consisteix en l’estudi integral dels aspectes tècnics i econòmics que tenen relació directa o indirecta en el consum energètic d’un edifici, per a poder establir mesures correctores, i obtenir així un ús racional de l’energia i, per tant, estalviar energia. Hauran de ser realitzades per tècnics que disposin d’amplis coneixements tècnics en les instal·lacions i elements constructius que conformen els edificis.

Per a això, hauran d’analitzar els tancaments, la il·luminació, els sistemes de calefacció i/o climatització, ventilació de garatges, ascensors etc. Així mateix, és important realitzar l’anàlisi d’àmbits de consum dels propietaris i inquilins, tals com horaris de calefacció, ventilació i il·luminació. Finalment es procedirà a una recopilació de la facturació energètica completa de la totalitat de subministraments.

Especial atenció, s’ha de prestar a les instal·lacions de calefacció i il·luminació-ascensors, que en les comunitats de propietaris suposen aproximadament un 55% i 40% respectivament, del consum energètic total de l’edifici. Si existeix la possibilitat econòmica de realitzar actuacions en els tancaments, aconseguirem reduir la demanda energètica en un percentatge molt important, amb el consegüent confort i estalvi per als veïns de l’immoble.

2. Contractar a un gestor energètic per a estalviar energia

Una vegada realitzada l’auditoria , es procedirà a analitzar, per part d’un tècnic qualificat (gestor energètic), totes les dades obtingudes amb la finalitat d’establir pautes i millores que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica, i el consegüent estalvi econòmic. Podrà proposar millores en cadascuna dels aspectes que així ho requereixin, comunicant-li-ho a la comunitat de veïns, i aportant els estudis econòmics pertinents.

Entre les actuacions per a estalviar energia poden estar:

  Aïllament tèrmic de la façana
  Substitució de finestres per unes més eficients
  Substitució de calderes antigues o en mal estat per altres més eficients (calderes de baixa temperatura, condensació o biomassa)
  Renovació dels punts d’enllumenat de zones comunes per il·luminació led
  Instal·lació de sistemes de control de presència per a zones comunes
  Optimització de facturació energètica
  Optimització d’ús de sistemes de calefacció/climatització/aigua calenta sanitària
  Aportació d’energia renovable (solar tèrmica) o fotovoltaica
  Programa de manteniment adequat

3. Emetre certificat energètic únic de l’edifici.

Amb un certificat energètic de la totalitat de l’edifici, es podrà conèixer l’estat actual d’aquest, i els punts sobre els quals s’ha d’incidir, aplicant mesures correctores. A la comunitat de veïns se li exposarà, perquè puguin prens les decisions que considerin més convenients en matèria d’eficiència i estalvi energètic. Si s’executen algunes de les actuacions proposades, es realitzarà el certificat energètic final, amb obtenció de la qualificació definitiva, per a poder presentar-ho davant els organismes oficials i poder optar a millores en les ajudes governamentals o autonòmiques.

4. Aprofitar la línia d’ajudes establerta pel Govern i les Comunitats Autònomes.

Amb les ajudes ofertes pel govern i les comunitats autònomes, les inversions en comunitats de veïns per a eficiència energètica són rendibles, ja que el període d’amortització es redueix considerablement.

Des del 3 de Febrer de 2018, les comunitats de propietaris, podien beneficiar-se del Programa *PAREER (Programa d’Ajudes per a la Rehabilitació Energètica) gestionat per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (*IDAE). Actualment (any 2019) el termini de sol·licitud està tancat, a l’espera que es prorroguin aquestes ajudes.

Tipologia d’actuacions objecte de les ajudes: aquelles que aconsegueixin una reducció de les emissions de CO2 i del consum d’energia final mitjançant una o diverses de les tipologies següents:

   1.Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica
   2.Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació
   3.Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica
   4.Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica

Les actuacions objecte d’ajuda, han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, 1 lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any), respecte a la qualificació energètica inicial de l’edifici. Aquesta millora de la seva qualificació energètica podrà obtenir-se mitjançant la realització d’una tipologia d’actuació o una combinació de vàries.

Beneficiarios: podrán ser beneficiarios del Programa:

   a) Els propietaris d’edificis existents destinats a qualsevol ús, sempre que tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
   b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge, constituïdes com a Propietat Horitzontal.
   c) Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
   d) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.
   e) Les empreses de serveis energètics. No podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria les persones físiques sense perjudici del que es disposa en les lletres b) o c) de l’anterior apartat.

Pots trobar més informació sobre cadascuna de les ajudes de les comunitats autònomes en el següent article.

Comparte
01 nov

Sistemes de mesurament individual del consum de calefacció

Estalvia energia i diners en la teva calefacció

La individualització dels consums de calefacció és una mesura enfocada a l’estalvi d’energia, ja que s’entén que en dotar a la instal·lació de calefacció de sistemes que permetin mesurar de forma individual el consum de calefacció es fomenta un ús més racional de l’energia per part de l’usuari.

Quan són necessaris els sistemes de mesurament individual de la calefacció?

Es calcula que a Espanya hi ha prop d’1,7 milions d’habitatges amb instal·lacions centralitzades de calefacció, característica que es relaciona amb malbaratament energètic, ja que s’utilitza molta més energia per escalfar l’edifici que la que es necessita. Per això, són necessaris aquests sistemes de mesurament, que permetin fer un ús més racional de l’energia i pagar per l’energia que es consumeixi.

Existeixen diverses formes de mesurar el consum de calefacció central:

 • Comptadors d’energia: Aquests sistemes de mesurament individual s’instal·len en edificis que compten amb instal·lacions centralitzades en anell, és a dir que tenen un únic punt d’entrada i un únic punt de sortida de les canonades d’aigua calenta per a cada habitatge, per la qual cosa el comptador d’energia s’instal·la en cada habitatge i d’aquesta manera es realitza una lectura del consum d’energia que es realitza en aquesta.
 • Repartidors de costos de calefacció: En instal·lacions de calefacció centralitzada per columna, a causa de la forma de distribució de l’aigua calenta a través de l’edifici, no és possible instal·lar comptadors individuals i la forma de mesurar el consum de calefacció és mitjançant la instal·lació de repartidors de costos en els radiadors. La seva instal·lació es perfila com la millor via per mesurar el consum de calefacció de forma individual, ja que no requereixen obres per al seu muntatge ni modifiquen la instal·lació de calefacció i permeten repartir proporcionalment el consum de calefacció que es produeix a l’edifici.

Hi ha obligació d’instal·lar repartidors de cost de calefacció?

Es preveia que la instal·lació de repartidors de cost de calefacció havia de ser obligatòria a partir de l’1 de gener de 2017 segons s’aprovés la directiva europea d’Eficiència Energètica 2012/27/UE a l’ordenament jurídic espanyol. No obstant això la transposició parcial d’aquesta directiva en el Reial Decret 56/2016, del 12 de febrer d’aquest any ha deixat el tema dels sistemes de mesurament individual de consum en les calefaccions centrals en pausa. Es preveu que per fi aquest 2018 s’aprovi el RD que regularà la comptabilització del consum individual de calefacció.

Des del Consell dels Col·legis d’Administradors de Finques Col·legiats recorden que malgrat no haver-se aprovat l’obligatorietat d’instal·lar aquests sistemes de mesurament en la Directiva si s’estableixen les sancions per al supòsit de no instal·lar els comptadors de calefacció -Article 80.2.C- Reial decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, i plantegen que la transposició parcial suposa als Administradors de Finques Col·legiats una situació d’incertesa i que per pal·liar aquesta situació la transposició total hauria d’aprovar-se al llarg de 2016.

A més, des de la Direcció general d’Indústria i Mines de la Comunitat de Madrid recomanen, malgrat no ser obligatori, la seva instal·lació, ja que “en edificis existents amb instal·lacions de calefacció centralitzada és molt aconsellable la instal·lació de repartidors de costos juntament amb vàlvules termoestàtiques als radiadors, ja que és una mesura de gran racionalitat tècnica i rendibilitat econòmica”.

Més estalvi d’energia amb vàlvules termoestàtica

Les vàlvules amb capçal termoestàtic són vàlvules que, instal·lades en els radiadors, permeten la seva regulació automàtica, mantenint la temperatura constant desitjada a cada habitació. Si es produeixen canvis de temperatura, el capçal reacciona automàticament obrint o tancant la vàlvula per mantenir la temperatura constant.

Si a més, a la individualització del consum de calefacció se li afegeix un altre component de regulació com és la instal·lació de vàlvules termoestàtiques en radiadors, s’incrementa l’estalvi d’energia. Segons càlculs de l’IDAE l’estalvi d’energia per al conjunt dels usuaris amb el repartiment individualitzat de les despeses sol ser superior al 30%.

 

Vols seguir llegint notícies? Visita nostre blog.

Comparte
26 abr

Acreditació per manipular gasos fluorats

Després de l’aparició i aplicació de la normativa per manipular gasos fluorats, totes aquelles empreses que instal·lin equips de climatització que exigeixin la seva manipulació hauran d’estar certificades per indústria i tot el personal que instal·li, mantingui o vaig reparar aquest tipus d’instal·lacions, haurà de disposar de l’acreditació personal com a manipulador aquests gasos.

On es troben els gasos fluorats?

En les nostres llars podem trobar-los per exemple, en els nostres equips d’aire condicionat, com a refrigerants.

 

En Tecnigrado, disposem d’aquests certificats, tant en l’àmbit d’empresa, com els nostres tècnics, a escala personal.

 

Vols seguir llegint notícies? Visita nostre blog.

Comparte
21 nov

Adequació i legalització de sales tèrmiques RITE

Legalitza les teves instal·lacions.

El vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) estableix les exigències que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene mitjançant les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ACS), amb l’objectiu d’aconseguir un ús eficient de l’energia. Per aquest motiu, s’han de realitzar inspeccions d’avaluació d’instal·lacions.

Tecnigrado s’encarrega de programar les visites necessàries per a que puguis adaptar-te a la normativa vigent.  A més, t’oferim pressupostos sense compromís del que costaria adaptar la teva instal·lació a les exigències legals.

Vols seguir llegint notícies? Visita nostre blog.

Comparte

© 2020 Tecnigrado. Creat per BCM Marketing


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Benvingut/da a la informació bàsica sobre galetes de la pàgina web responsabilitat de: TECNIGRADO S.L.
Una cookie o galeta informàtica és un petit arxiu d’informació que es guarda al teu ordinador, “smartphone” o tauleta cada vegada que visites la nostra pàgina web. Algunes cookies poden ser nostres i altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web.
Les cookies poden ser de varis tipus: les cookies tècniques són necessàries per a que la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten de la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte. La resta de cookies serveixen per a millorar la nostra pàgina web, per a personalitzar-la en base a les teves preferències, o per a mostrar-te publicitat ajustada a les teves cerques, gustos o interessos personals. Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTAR o configurar-les o rebutjar el seu ús fent clic a l’apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.
Si vols més informació, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de la nostra pàgina web.