El mes de juny passat va entrar en vigor el nou Reial decret 178/2021 que modifica l’anterior Reial decret 1027/2007 que aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). 

Aquest nou reial decret va introduir una nova Instrucció Tècnica IT 1.2.4.3.5 sobre els sistemes d’automatització i control d’instal·lacions. Abans d’entrar en més detalls sobre la nova instrucció, ens agradaria definir què és un sistema d’automatització i control:

Un sistema d’automatització i control gestiona un edifici centralitzat, avançant cap al concepte d’edifici intel·ligent. En anglès se’l coneix amb les sigles BMS (Building Management System) i es tracta de sistemes informàtics que controlen i automatitzen els elements mecànics, elèctrics i tecnològics; en aquest cas, d’una sala de calderes.

La nova Instrucció Tècnica IT 1.2.4.3.5

Quan sigui tècnica i econòmicament viable, els edificis no residencials amb una potència nominal útil per a instal·lacions de calefacció, refrigeració, instal·lacions combinades de calefacció i ventilació, o per a instal·lacions combinades de refrigeració i ventilació de més de 290 kW, hauran d’estar equipats amb sistemes d’automatització i control d’edificis. Aquests sistemes d’automatització i control d’edificis hauran de ser capaços de:

  • Monitorar, registrar, analitzar i permetre l’adaptació del consum d’energia de manera contínua;
  • Efectuar una evolució comparativa de l’eficiència energètica de l’edifici, detenir les pèrdues d’eficiència de les seves instal·lacions tècniques i informar sobre les possibilitats de millora de l’eficiència energètica a la persona responsable de la instal·lació o de la gestió tècnica de l’edifici;
  • Permetre la comunicació amb instal·lacions tècniques connectades i altres aparells que estiguin dins de l’edifici, així com garantir la interoperabilitat amb instal·lacions tècniques de l’edifici de diferents tipus de tecnologia patentades, dispositius i fabricadors.

Serà considerat, a l’efecte d’aquesta exigència, l’automatització i el control que tenen un impacte en l’eficiència energètica de l’edifici, com els recollits en la norma UNE-EN 15232-1.

Els edificis residencials podran estar equipats amb el següent:

  • La funcionalitat de monitoratge electrònic continu que mesuri l’eficiència de les instal·lacions i informe als propietaris o als administradors de l’immoble quan aquesta disminueixi significativament i quan sigui necessari reparar la instal·lació.
  • Funcionalitats eficaces de control per a optimitzar la producció, la distribució, l’emmagatzematge i el consum d’energia.

Els sistemes d’automatització i control que s’instal·lin en els casos contemplats en els apartats anteriors, s’adaptaran a la grandària o capacitat de la instal·lació, tenint en compte les necessitats i de les característiques de l’edifici en les condicions d’ús previstes, determinant les capacitats de control òptima en funció de la mena d’edifici, de l’ús previst i dels possibles estalvis energètics.

Una vegada instal·lat el sistema d’automatització i control, serà necessari realitzar accions de comprovació que el sistema funciona conformement a les seves especificacions i accions d’ajust, en cas, en la instal·lació en condicions d’ús real.

Els sistemes d’automatització i control hauran de configurar-se per a operar les instal·lacions segons règims d’operació que permetin les condicions de benestar i higiene establertes en l’article 11 amb el mateix consum d’energia. Per a això s’hauran de tenir en quanta els períodes d’inactivitat de l’edifici, l’ús dels espais, els règims d’operació en el punt màxim rendiment dels equips i al màxim aprofitament de les energies renovables i residuals disponibles. Les indicacions i instruccions per a la correcta operació del sistema d’automatització i control hauran de recollir-se en el “Manual d’Ús i Manteniment”.

És sabut que és essencial realitzar les inspeccions corresponents IPE & IPIC a les sales de calderes, però amb l’addició d’un sistema d’automatització i control aquestes inspeccions poden quedar exemptes.

Aquesta nova instrucció permet l’addició d’una nova IT (IT 4.3.4 Exempcions d’inspecció)

Els edificis no residencials que comptin amb un sistema d’automatització i control que compleixi els requisits establerts en l’apartat 1 de la IT 1.2.4.3.5, així com els edificis residencials que comptin amb un sistema d’automatització i control que compleixi els requisits establerts en l’apartat 2 de la IT 1.2.4.3.5, quedaran exempts del compliment dels requisits establerts en la IT 4.2.1, IT 4.2.2 i IT 4.2.3.

El nou RITE implementa i promou l’avanç cap a edificis sans i eco sostenibles amb el mitjà que els envolta.

Pin It on Pinterest