El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei que estableix un pla de xoc d’estalvi i gestió energètica en climatització per a reduir ràpidament el consum d’energia en edificis administratius, comercials i de pública concurrència. D’aquesta manera s’espera complir amb els compromisos europeus derivats del conflicte a Ucraïna, a través dels quals els 27 països de la Unió busquen minimitzar l’impacte econòmic i social d’un eventual tall de subministrament de gas rus aquest hivern.

A més de les limitacions en les temperatures de la calefacció i l’aire condicionats i l’apagat obligatori dels aparadors a partir de les 22 hores, aquest reial decret llei estableix també que aquells immobles que hagin passat la inspecció d’eficiència energètica abans de l’1 de gener de 2021 hauran de sotmetre’s a una revisió extraordinària abans del 31 de desembre de 2022. D’aquesta manera, tots els edificis amb un consum de climatització rellevant hauran superat una inspecció en els últims dos anys.

Aquesta normativa aprovada modifica temporalment el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i afecta als immobles de les administracions públiques, els establiments comercials, els espais culturals i les infraestructures destinades al transport de persones. 

Què són les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica

El RITE estableix que les instal·lacions tèrmiques s’inspeccionaran periòdicament per entitats o agents independents amb l’objectiu de verificar el compliment de les exigències legals en matèria d’eficiència energètica.

Inspeccions dels sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària

Han de ser inspeccionats els sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària que comptin amb generadors de calor de potència útil nominal igual o major que 20 kW. Queden exclosos aquells destinats únicament a la producció d’aigua calenta sanitària de fins a 70 kW de potència útil nominal.

La periodicitat serà de les inspeccions en condicions normals depèn de la potència útil nominal de la instal·lació i de la mena d’energia que utilitzi:

 • Entre 20 i 70 kW: cada 5 anys
 • Més de 70 kW de gasos renovables: cada 4 anys.
 • Més de 70 kW d’altres fonts d’energia: cada 2 anys.

La inspecció del sistema de calefacció i aigua calenta sanitària comprèn:

 1. Anàlisi i avaluació del rendiment i dimensionament del generador de calor en comparació amb la demanda tèrmica a satisfer per la instal·lació. El rendiment a potència útil nominal no pot tenir un valor inferior al 80%.
 2. Bombes de circulació.
 3. Sistema de distribució, incloent-hi el seu aïllament.
 4. Emissors.
 5. Sistema de regulació i control.
 6. Sistema d’evacuació de gasos de la combustió.
 7. Cremador de la caldera i combustible utilitzat.
 8. Instal·lació d’energies renovables i cogeneració, si existeixen.

Inspecció de les instal·lacions d’aire condicionat

En condicions normals, fora d’aquest període excepcional actual, els sistemes d’aire condicionat amb generadors de fred de potència útil nominal instal·lada igual o major que 12 kW són inspeccionats cada cinc anys.

Aquesta inspecció comprèn els mateixos punts dels sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària eliminant alguns que no existeixen en les instal·lacions d’aire condicionat, com el sistema d’evacuació de gasos de combustió, el cremador o el combustible.

Per contra, se sumen a la inspecció elements propis dels sistemes d’aire condicionat com els ventiladors, els sistemes de distribució d’aire i les possibles instal·lacions d’energia solar, renovables i/o cogeneració.

Per a superar la inspecció, el Coeficient d’Eficiència Frigorífica (EER) no pot tenir un valor inferior a 2.

Pin It on Pinterest