Com a empresa de manteniment d’instal·lacions de calefacció i/o climatització devem sempre tenir en compte les novetats legals i modificacions que es donen en l’àmbit del nostre sector.

El passat 11 d’octubre va ser publicat en el BOE el nou Reglament d’equips a pressió (RD 809/2021), pel qual s’aprova el Reglament d’equips de pressió i les seves instruccions tècniques complementàries i que entrarà en vigor el pròxim 2 de gener de 2022.

Les modificacions de les lleis es requereixen quan les lleis actuals no compleixen amb les normatives legals. Amb aquest nou reglament l’objectiu és l’aprovació del Reglament d’equips a pressió i de les instruccions tècniques complementàries ITC EP-1 sobre calderes, ITC EP-2 sobre centrals generadores d’energia elèctrica, ITC EP-3 sobre refineries i plantes petroquímiques, ITC EP-4 sobre dipòsits criogènics, ITC EP-5 sobre ampolles d’equips respiratoris autònoms, ITC EP-6 sobre recipients a pressió transportables, i la ITC EP-7 sobre terminals de gas natural liquat.

On podrem aplicar el Reglament d’equips de pressió? 

Aquest nou Reglament es pot aplicar per a aquells equips amb pressions màximes admissibles superiors a 0,5 bar, i tenint en compte els següents equips; Aquells equips que estiguin inclosos en l’RD 709/2015, equips sent recipients a pressió simple que estiguin en l’RD 108/2016, i per a aquells equips o recipients que siguin de manera temporal i que estan inclosos en l’RD 1388/2011.

I d’aquelles canonades que continguin qualsevol tipus de fluid amb addició d’equips de pressió.

Haurem de tenir en compte les obligacions generals que marca el reglament d’equip de pressió com:

  • Coneixement i aplicació de les instruccions del fabricant dels equips, mesures de seguretat.
  • Disposar de la documentació necessària de l’aparell com, declaració de conformitat, instruccions del fabricador, etc.
  • En el cas d’observar que l’equip no compleix amb cap normativa vigent, impedir el seu funcionament.
  • Portar un manteniment exhaustiu de la instal·lació, equips, accessoris, etc.
  • Necessitat de dur a terme inspeccions periòdiques de verificació de l’equip.
  • Mantenir un sistema de registre dels equips i de la seva eficàcia, en el qual haurà de nomenar-se la seva categoria.
  • Tota reparació o modificació haurà d’estar realitzada sota normativa.
  • Comunicar a l’organisme competent tant l’alta com la baixa de les instal·lacions i equips de pressió. 

Serà necessari i amb caràcter general, les instal·lacions requeriran l’elaboració d’un projecte tècnic realitzat per persona tècnica titulada competent que compleixi amb els criteris indicats en l’annex II del nou reglament.

Quan és necessari realitzar inspeccions periòdiques d’aparells a pressió?

A més de les comprovacions indicades en les instruccions del fabricador, es duran a terme, almenys, el nivell d’inspeccions i proves que s’indiquen a continuació, amb la prioritat i pels agents indicadors en les següents taules.

Taula 1. Recipients per a gasos i líquids inclosos o assimilats, segons l’indicat en l’article 4.1 del Reial decret 709/2015, de 24 de juliol, als quadres 1, 2, 3 i 4 de l’annex II d’aquest.
 

Nivell d’inspecció

AGENT I PERIODICITAT
Categoria de l’equip i grup de fluid
I-2 i II-2I-1, II-1, III-2 i IV-2III-1 i IV-1
Nivell AEmpresa instal·ladora 4 anysEmpresa instal·ladora 3 anysEmpresa instal·ladora 2 anys
Nivell BO.C. 8 anysO.C. 6 anysO.C. 4 anys
Nivell CNo obligatoriO.C. 12 anysO.C. 12 anys
Taula 2. Canonades incloses o assimilades, segons l’indicat en l’article 3.1 del Reial decret 709/2015, de 24 de juliol, als quadres 6, 7, 8 i 9 de l’annex II d’aquest.
 

Nivell d’inspecció

AGENT I PERIODICITAT
Categories I-2 i II-2Categoria III-2Categoria I-1,II-1 i III-1
Nivell BO.C. 12 anysO.C. 6 anysO.C. 6 anys
Nivell CNo obligatoriNo obligatoriO.C. 12 anys

És necessari tenir en compte les modificacions legals que constantment hem de tenir present en el nostre treball. Des de Tecnigrado tenim i posem en base tota normativa o reglament que aquest en la nostra àrea de treball.

Pin It on Pinterest