En les instal·lacions tèrmiques, a causa de ser circuits en els quals circula un fluid a alta temperatura, és necessari instal·lar un purgador en punts estratègics del sistema. Però, Què són els purgadors? En l’article d’avui tractarem d’esclarir breument el seu concepte i el seu funcionament bàsic.

Què és un purgador?

Un purgador de vapor és una vàlvula automàtica (actualment s’instal·len automàtiques) o manuals, que permet l’alliberament dels gasos concentrats dins del circuit que podrien provocar un mal funcionament del sistema. I és que tenir aire dins del circuit tancat pot provocar sorolls, un mal intercanvi de calor o fins i tot la corrosió del sistema.

Per a poder eliminar del sistema aquest aire, existeixen diferents tipus de purgadors, podent ser manuals, termostàtics de pressió equilibrada, termostàtics bimetàl·lics, mecànic de boia tancada, mecànics de cubeta invertida o termodinàmics.

Tipus de purgadors

  • Els purgadors manuals solen instal·lar-se en els radiadors, serveixen per a evacuar l’aire acumulat en els emissors (radiadors).
  • Els purgadors de pressió equilibrada funcionen mitjançant l’expansió d’un líquid en una petita càpsula, permetent que la vàlvula es tanqui quan detecta temperatures pròximes a la del vapor saturat.
  • Els purgadors bimetàl·lics dilaten un element bimetàl·lic tancant la vàlvula quan detecta una temperatura pròxima a T de vapor.
  • Els purgadors de boia tancada juguen amb la diferència de les densitats entre vapor i condensat permetent que el flotador obri o tancament la sortida.
  • Els purgadors de cubeta invertida juguen amb la força que exerceix el vapor en el fons d’una cubeta permetent el tancament o l’obertura del sistema.
  • Els purgadors termodinàmics actuen per la diferència de velocitat que té el vapor i el condensat.

Com funciona un purgador?

En funció de la seva utilitat aquests purgadors seran instal·lats en els sistemes de calefacció. Per a purgadors mecànics s’utilitzaran per a controlar la temperatura del sistema i en funció dels paràmetres a controlar s’instal·len per a controlar velocitat, pressió, etc.

Per a sistemes solars existeixen purgadors que permeten mantenir un equilibri del sistema en qüestió. Atès que el líquid que circula en el primari pot fer elevar la temperatura del sistema. Poden fins i tot alliberar grans quantitats d’aire dels circuits hidràulics fins i tot a nivells de pressió i temperatura molt elevats. Els purgadors permeten tenir un sistema equilibrat i especialment segur.

Esmentat anteriorment, els purgadors manuals, segurament els que tots tenim al cap, s’utilitzen per als radiadors. En general no hauríem de manipular els purgadors del sistema de calefacció en la nostra llar, només en el cas d’haver buidat el sistema, quan es té una pèrdua o bé si s’ha omplert el sistema amb bastant aigua en el circuit.

Pin It on Pinterest