El mes d’agost passat, el Consell de Ministres va aprovar la popular “Llei de repartidors de costos”, per la qual es regula la instal·lació de comptadors individuals en edificis amb sistemes de calefacció i refrigeració central i que va quedar publicada en el BOE amb data 6 d’agost.

Instal·lació de repartidors de costos i comptadors individuals

Aquesta nova normativa, que portava en procés de tràmit legislatiu des de feia ja un any, ha estat aprovada després de la pressió de la Unió Europea, que manté un procediment d’infracció contra Espanya des de 2015 per no haver-la adoptat amb anterioritat. El principal objecte de la seva aplicació és reduir la despesa energètica dels habitatges i augmentar l’autonomia dels usuaris per a decidir de quina forma poden optimitzar el seu consum i millorar el confort de la seva llar.

Atès que tots els edificis construïts amb posterioritat a 1998 -amb l’aprovació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)- ja estaven obligats a instal·lar dispositius de comptabilització individuals o repartidors de costos, la normativa serà aplicable en edificis de major antiguitat a l’any esmentat. No obstant això, queden exempts de l’obligació d’instal·lar comptadors individuals o repartidors de costos els edificis situats en les zones més càlides del país. A més, els consumidors amb la condició de vulnerables podran ser beneficiaris d’ajudes directes per al compliment de la normativa amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.

Dates límit d’instal·lació per a complir amb la normativa d’individualització de calefacció central

El present Reial decret 736/2020 estableix un calendari gradual per al compliment de les seves obligacions fins a l’any 2022. Concretament, la norma estableix dos terminis: en primer lloc, una data límit per a obtenir almenys un pressupost estandarditzat; i, en segon lloc, una data límit per a disposar d’una instal·lació activa de repartidors de costos o comptadors individuals, que serà sempre 15 mesos després.

Els límits temporals per a obtenir almenys un pressupost acreditatiu són els següents:

  • 1 de febrer de 2021, per a edificis d’ús diferent a habitatge i, si se situen en la zona climàtica E (la més freda), edificis de 20 habitatges o més.
  • 1 de juliol de 2021, per a edificis amb menys de 20 habitatges si se situen en zona climàtica E; i immobles amb almenys 20 habitatges localitzats en zona climàtica D.
  • 1 de desembre de 2021, edificis de menys de 20 habitatges en la zona D; i edificis d’almenys 20 habitatges en la zona climàtica C.
  • 1 de febrer de 2022 per a edificis de menys de 20 habitatges localitzats en la zona C.

Tenint en compte que el titular haurà de procedir a la instal·lació en un termini màxim de 15 mesos des de les dates límit per a demanar pressupost, els comptadors individuals o repartidors de costos hauran d’estar actius, respectivament, no més tard de l’1 de maig de 2022; 1 d’octubre de 2022; 1 de març de 2023; i 1 de maig de 2023.

Estalvi d’energia i impuls a l’economia post-pandèmia

L’instal·lació de comptadors individuals i de repartidors de costos pot suposar un estalvi econòmic mitjà del 24% de la despesa total de l’edifici, la qual cosa suposa que un bon nombre d’instal·lacions poden ser amortitzades en un període aproximat de quatre anys.

Amb l’objectiu de millorar el rendiment energètic en edificis basat en el consum individual, l’obligatorietat d’instal·lar sistemes de comptabilització individualitzada de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària (ACS) permet que cada usuari de l’immoble aboni únicament la quantitat que consumeix, evitant costos innecessaris, responsabilitzant-se del seu propi consum i rebaixant d’aquesta manera la petjada de carboni.


Comparteix

Pin It on Pinterest