En el post d’avui ens ha picat la curiositat per saber: Com s’integren les instal·lacions de calefacció i aigua calenta en els edificis d’habitatges? 

Hem de tenir present que l’esquema bàsic de funcionament de les instal·lacions modernes integrades de calefacció i ACS, basades en la instal·lació d’una o dues calderes que generen calor i són distribuïts en dos circuits separadament, donant d’una banda aigua calenta per a calefacció i una altra per als lavabos de tota la finca. 

En els edificis actuals o reformats, les calderes compten amb suport tèrmic com a captadors solars, sempre que la zona climàtica ho permeti.

Segons l’IDEA: Una instal·lació integrada de calefacció i aigua calenta sanitària consisteix en un conjunt d’elements que, adequadament combinats, permet aconseguir el grau de confort desitjat en un espai habitat (habitatge, local, edifici, etc.) compensant les pèrdues de calor i proporcionant l’aigua calenta sanitària a una temperatura apropiada.

L’aigua que circula per les calderes i pel sistema de xarxa de distribució està caracteritzada com no potable i no pot utilitzar-se per a neteja personal. Això és per al sistema de distribució de calefacció. Per aquest motiu, per a produir ACS la instal·lació disposa de bescanviadors de calor que escalfen aquestes aigües sense barrejar-les amb la xarxa de les calderes. 

Un sistema centralitzat de calefacció haurà de disposar d’elements de regulació que adeqüen la temperatura d’impulsió a les condicions exteriors, així que quan faci més fred faci en l’exterior, més calent haurà d’arribar l’aigua als radiadors de cada habitatge. També la distribució dels quals es dividirà de manera que depenguin de l’orientació geogràfica. 

Per a aquelles instal·lacions que també continguin un sistema d’ACS han de comptar o haurien de comptar habitualment amb dipòsits d’acumulació des d’on l’aigua de lavabos serà distribuïda. Generalment la distribució d’ACS és paral·lela a la de calefacció. Però per a evitar que l’aigua perdi temperatura fins a arribar al seu destí, la instal·lació es complementa amb un circuit de recirculació mantenint així les canonades a temperatures adequades. 

Si en l’edifici en el qual ja integra un sistema de calefacció central se li afegeix un sistema solar tèrmic, els captadors hauran de situar-se en la coberta de l’edifici orientats cap al sud i aporten un suport a escalfar l’aigua mitjançant uns bescanviadors de calor. 

Hem d’esmentar que els acumuladors solars són diferents dels escalfats per les calderes. 

En les instal·lacions d’edificis nous cada habitatge haurà de disposar de comptadors d’energia per a calefacció i per a ACS. Al seu torn també que cada habitatge en el seu interior pugui modificar la temperatura en funció de capçals termostàtics que permetin mantenir la temperatura desitjada del propietari.

Elements que integren una instal·lació centralitzada moderna:

  • De generació de calor: Una o diverses calderes situades e un local exclusiu (sala de calderes) connectades als col·lectors des dels quals s’atenen els diferents serveis. 
  • De producció d’ACS: Amb bescanviadors i dipòsits, també situats a les sales de calderes. La instal·lació d’energia solar, que habitualment actua com a suport, es compon de dipòsits independents en els quals l’aigua s’escalfa. 
  • De regulació general: A la sala de calderes es realitza la regulació de les instal·lacions. En calefacció, les temperatures d’impulsió de cada circuit en funció de les condicions exteriors. En ACS l’adequació de les temperatures d’acumulació i distribució. 
  • De distribució general de calefacció i ACS: Xarxes de canonades que discorren per *patinillos en les caixes d’escales, transportant l’aigua de cada servei. 
  • De distribució individual de calefacció i ACS: En les caixes d’escales es col·locaran les clau de talls de cada usuari i de cada instal·lació (calefacció i ACS). Així mateix, en aquest punt es troben els equips de mesura individuals i des d’aquí s’escomet als interiors dels habitatges. 
  • De regulació individual: Cada habitatge disposa d’un termòstat d’ambient per a calefacció. L’ACS es regula en cada punt de consum barrejant aigua calenta i freda en les aixeteries.

Per a dur a terme un servei eficient i eficaç durant anys i després de la instal·lació d’aquests sistemes és necessari realitzar manteniment constant en els sistemes de climatització. Tecnigrado ofereix manteniment a totes les instal·lacions. Posa’t en contacte amb nosaltres per a saber més.

Pin It on Pinterest