El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), té per objecte establir les condicions que han d’aconseguir i mantenir al llarg de la seva vida útil, les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.

Segons s’estableix en el Reial decret 238/2013, del 5 d’abril, les instal·lacions tèrmiques amb potència nominal igual o superior a 20 kW en producció de calor i, amb potència nominal igual o superior a 12 kW en producció de fred, estan obligades a disposar d’un certificat favorable d’inspecció periòdica, realitzada a través d’un organisme de control acreditat. (O.C.A)

Tipus d’inspecció d’instal·lacions tèrmiques als edificis

Hi ha dos tipus d’inspecció:

  1. Inspecció periòdica d’eficiència energètica (IPE).

Inspecció a la qual han de sotmetre’s periòdicament els generadors de calor amb potència nominal igual o superior a 20 kW i els generadors de fred de potència nominal igual o superior a 12 kW.

Té en compte exclusivament la potència del generador i es realitza sobre els elements que es troben i componen la sala de calderes.

Periodicitat

Va en funció del tipus de generació (fred o calor), la seva potència i el tipus de combustible usat, segons la taula següent:

 

GENERADOR DE CALORCOMBUSTIBLEPERIODICITAT
20 kW ≤ Potència ≤ 70 kWQualsevol combustibleCada 5 anys
Potència > 70 kWGasos i renovableCada 4 anys
Potència > 70 kWAltresCada 2 anys

 

GENERADOR DE FREDCOMBUSTIBLEPERIODICITAT
Potència ≥           12            KwQualsevol combustibleCada 5 anys

 

  1. Inspecció periòdica d’instal·lació completa (IPIC).

Inspecció a la qual ha de sotmetre’s la totalitat de la instal·lació. Afecta les instal·lacions de generació de fred d’igual o més de 12 kW i instal·lacions de generació de calor d’igual o més de 20 kW.

Es té en compte el sumatori de potències de tots els generadors de la instal·lació.

 

Periodicitat:

La inspecció d’instal·lació completa, ha de realitzar-se cada 15 anys.

Un altre dels punts establerts en el reglament, per aconseguir el certificat favorable, és l’existència d’un manteniment preventiu amb una empresa de manteniment acreditada.

La responsabilitat i obligatorietat de complir aquests requisits, és exclusivament del titular de la instal·lació, suposant l’incompliment de la normativa la parada de la instal·lació i la consegüent sanció econòmica.

* S’exceptuen d’aquesta aplicació, totes les instal·lacions d’ús domèstic fins que es determini la seva regulació específica.

 

En Tecnigrado treballem amb Ambiental, empresa acreditada per ENAC (OC-I/296), com a organisme de control per a la realització de les inspeccions.


Comparteix

Pin It on Pinterest