A Espanya, l’ús d’energia en els habitatges suposa més del 15% del total del consum de recursos energètics per darrere del transport i la indústria.

La repercussió d’emissions de CO2 a l’atmosfera és molt elevada a causa de la fabricació de materials i a l’ús de les edificacions. El nostre parc d’habitatges a Espanya és molt antic (el 72% dels habitatges existents es van construir entre els anys 1960 i 1980), per la qual cosa són grans “devoradores” d’Energia. En aquest article exposarem quins passos seguir, per a aconseguir estalviar energia en una comunitat de veïns.

1. Realitzar una auditoria energètica

Una auditoria energètica consisteix en l’estudi integral dels aspectes tècnics i econòmics que tenen relació directa o indirecta en el consum energètic d’un edifici, per a poder establir mesures correctores, i obtenir així un ús racional de l’energia i, per tant, estalviar energia. Hauran de ser realitzades per tècnics que disposin d’amplis coneixements tècnics en les instal·lacions i elements constructius que conformen els edificis.

Per a això, hauran d’analitzar els tancaments, la il·luminació, els sistemes de calefacció i/o climatització, ventilació de garatges, ascensors etc. Així mateix, és important realitzar l’anàlisi d’àmbits de consum dels propietaris i inquilins, tals com horaris de calefacció, ventilació i il·luminació. Finalment es procedirà a una recopilació de la facturació energètica completa de la totalitat de subministraments.

Especial atenció, s’ha de prestar a les instal·lacions de calefacció i il·luminació-ascensors, que en les comunitats de propietaris suposen aproximadament un 55% i 40% respectivament, del consum energètic total de l’edifici. Si existeix la possibilitat econòmica de realitzar actuacions en els tancaments, aconseguirem reduir la demanda energètica en un percentatge molt important, amb el consegüent confort i estalvi per als veïns de l’immoble.

2. Contractar a un gestor energètic per a estalviar energia

Una vegada realitzada l’auditoria , es procedirà a analitzar, per part d’un tècnic qualificat (gestor energètic), totes les dades obtingudes amb la finalitat d’establir pautes i millores que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica, i el consegüent estalvi econòmic. Podrà proposar millores en cadascuna dels aspectes que així ho requereixin, comunicant-li-ho a la comunitat de veïns, i aportant els estudis econòmics pertinents.

Entre les actuacions per a estalviar energia poden estar:

  Aïllament tèrmic de la façana
  Substitució de finestres per unes més eficients
  Substitució de calderes antigues o en mal estat per altres més eficients (calderes de baixa temperatura, condensació o biomassa)
  Renovació dels punts d’enllumenat de zones comunes per il·luminació led
  Instal·lació de sistemes de control de presència per a zones comunes
  Optimització de facturació energètica
  Optimització d’ús de sistemes de calefacció/climatització/aigua calenta sanitària
  Aportació d’energia renovable (solar tèrmica) o fotovoltaica
  Programa de manteniment adequat

3. Emetre certificat energètic únic de l’edifici.

Amb un certificat energètic de la totalitat de l’edifici, es podrà conèixer l’estat actual d’aquest, i els punts sobre els quals s’ha d’incidir, aplicant mesures correctores. A la comunitat de veïns se li exposarà, perquè puguin prens les decisions que considerin més convenients en matèria d’eficiència i estalvi energètic. Si s’executen algunes de les actuacions proposades, es realitzarà el certificat energètic final, amb obtenció de la qualificació definitiva, per a poder presentar-ho davant els organismes oficials i poder optar a millores en les ajudes governamentals o autonòmiques.

4. Aprofitar la línia d’ajudes establerta pel Govern i les Comunitats Autònomes.

Amb les ajudes ofertes pel govern i les comunitats autònomes, les inversions en comunitats de veïns per a eficiència energètica són rendibles, ja que el període d’amortització es redueix considerablement.

Des del 3 de Febrer de 2018, les comunitats de propietaris, podien beneficiar-se del Programa *PAREER (Programa d’Ajudes per a la Rehabilitació Energètica) gestionat per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (*IDAE). Actualment (any 2019) el termini de sol·licitud està tancat, a l’espera que es prorroguin aquestes ajudes.

Tipologia d’actuacions objecte de les ajudes: aquelles que aconsegueixin una reducció de les emissions de CO2 i del consum d’energia final mitjançant una o diverses de les tipologies següents:

   1.Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica
   2.Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació
   3.Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica
   4.Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica

Les actuacions objecte d’ajuda, han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, 1 lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any), respecte a la qualificació energètica inicial de l’edifici. Aquesta millora de la seva qualificació energètica podrà obtenir-se mitjançant la realització d’una tipologia d’actuació o una combinació de vàries.

Beneficiarios: podrán ser beneficiarios del Programa:

   a) Els propietaris d’edificis existents destinats a qualsevol ús, sempre que tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
   b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge, constituïdes com a Propietat Horitzontal.
   c) Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
   d) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.
   e) Les empreses de serveis energètics. No podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria les persones físiques sense perjudici del que es disposa en les lletres b) o c) de l’anterior apartat.

Pots trobar més informació sobre cadascuna de les ajudes de les comunitats autònomes en el següent article.


Comparteix

Pin It on Pinterest