En el post d’avui tractarem d’explicar com les calderes de condensació treballen i ofereixen un millor rendiment que les calderes antigues.

Les calderes de condensació extreuen la calor procedent de la combustió del gas no sols utilitzant l’energia tèrmica del combustible, també utilitza l’energia tèrmica del vapor d’aigua contingut en els gasos de combustió. Això fa que el rendiment i l’eficàcia de la caldera sigui major i tingui un menor consum de combustible.

Com treballa una caldera de condensació? Quin tipus de calderes existeixen actualment? Quins avantatges poden oferir aquestes calderes?

Us sona la paraula poder calorífic? </strong>El poder calorífic és la quantitat d’energia per unitat de massa o volum de matèria que es desprèn en produir-se una reacció química d’oxidació. En el cas dels combustibles com el gas natural, el seu poder calorífic expressa l’energia que allibera després de la unió química entre el combustible i el comburent.

Parlem del poder calorífic perquè aquesta reacció és la base del funcionament de les calderes. Quan la reacció es duu a terme s’emet calor convertint l’aigua en vapor d’aigua. Aquest vapor d’aigua en ser alliberada es condensa novament i segons la llei de Conservació de l’energia en condensar de nou, allibera la mateixa energia que en crear el vapor d’aigua. Està energia se’n diu poder latent o calor de condensació.

Les calderes de condensació utilitzen aquesta calor per a augmentar l’eficiència del combustible. A major contingut d’hidrogen en el combustible, major serà l’eficiència. Si parlem en termes físics, la calor es crea quan el vapor d’aigua es condensa i aprofitant l’energia tèrmica amagada en el vapor d’aigua.

Com ha de ser el lloc on podem instal·lar una caldera de condensació?

És necessari tenir una connexió cap a un desguàs, si no es té, és necessari realitzar un. Això és pel fet que la caldera necessita descarregar l’aigua acumulada després de la condensació. En el cas de ser o necessitar una caldera de condensació més potent a part serà necessari instal·lar un neutralitzador per a neutralitzar l’acidesa de l’aigua. També s’haurà d’instal·lar una xemeneia per a evacuar els fums. Aquesta xemeneia necessita ser instal·lada correctament i del material adequat.

Tipus de calderes de condensació

El tipus de calderes de condensació dependrà del sistema d’evacuació i el subministrament d’aire de combustió.&nbsp;Les calderes de condensació que s’estan instal·lant ja compleixen amb la normativa RITE.

Així i tot, realitzar un correcte manteniment de la teva caldera és essencial. Si busques contractar un servei de manteniment periòdic i especialitzat per a la teva caldera de condensació, pots posar-te en contacte amb Tecnigrado.

Pin It on Pinterest