Tot el que necessita saber sobre el certificat RITE.

El certificat RITE s’emmarca en l’actual Reglament RITE del RD 1027/2007, de 20 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i inclouen diversos certificats exigibles en funció del “moment” en què es trobi la instal·lació.

Què és el Certificat RITE?

El carnet professional en instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) és un document mitjançant el qual, els departaments d’Indústria de diferents comunitats autònomes, reconeixen la persona titular del certificat la capacitat tècnica per dur a terme instal·lacions tèrmiques i manteniments d’edificis.

Aquest certificat s’atorga de forma particular a una sola persona, mai a una empresa. La normativa indica que, en tota empresa instal·ladora o mantenidora habilitada per Indústria, ha d’haver almenys una persona en l’equip amb el carnet professional en vigor.

 

Què és el certificat de la instal·lació RITE?

Un cop finalitzada la instal·lació tèrmica i realitzades les proves de posada en marxa de la mateixa, si el resultat és satisfactori, l’instal·lador i el director de la instal·lació, podran validar el certificat RITE de la instal·lació.

 

Com complir els requisits mínims del Certificat RITE.

El certificat RITE tindrà com a mínim el contingut següent:

  1. Identificació i dades referents a les seves principals característiques tècniques de la instal·lació realment executada.
  2. Identificació de l’empresa instal·ladora, instal·lador habilitat amb carnet professional i del director de la instal·lació, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva.
  3. Els resultats de les proves de posada en servei realitzades d’acord amb la IT 2.
  4. Declaració expressa que la instal·lació ha estat executada d’acord amb el projecte o memòria tècnica i que compleix amb els requisits exigits pel RITE.

Com complir els requisits mínims del Certificat de manteniment RITE.

  1. Identificació de la instal·lació, incloent-hi el número d’expedient inicial amb què es va registrar la instal·lació.
  2. Identificació de l’empresa mantenidora, mantenidor habilitat responsable de la instal·lació i del director de manteniment, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva.
  3. Declaració expressa que la instal·lació ha estat mantinguda d’acord amb el Manual d’Ús i Manteniment i que compleix amb els requisits exigits en la IT 3.
  4. Resum dels consums anuals registrats: combustible, energia elèctrica, aigua per a ompliment de les instal·lacions, aigua calenta sanitària, totalització dels comptadors individuals d’aigua calenta sanitària i energia tèrmica.
  5. Resum de les aportacions anuals: tèrmiques de la central de producció i de les energies renovables i / o cogeneració si les hagués.

Com a resultat de la realització d’una inspecció sobre les instal·lacions RITE, s’emetrà un certificat d’inspecció, en què s’indicarà si el projecte o memòria tècnica i la instal·lació executada compleix amb el RITE, la possible relació de defectes, amb la seva classificació, i la qualificació de la instal·lació.

Inspeccions principals.

Hi ha dos tipus d’inspeccions principals que necessiten certificat.

• Inspeccions inicials. per tal de comprovar el compliment d’aquest RITE, un cop executades les instal·lacions tèrmiques i li hagi estat presentada la documentació necessària per a la seva posada en servei.

• Inspeccions periòdiques d’eficiència energètica. Les instal·lacions tèrmiques s’han d’inspeccionar periòdicament al llarg de la seva vida útil, per tal de verificar el compliment de l’exigència d’eficiència energètica d’aquest RITE.

Conegui més detalls sobre les guies tècniques disponibles en matèria d’estalvi i eficiència energètica.

Fonts: CTEEP – ENVIRA

 


Comparteix

Pin It on Pinterest