05 mar

Què és i què necessites saber sobre el certificat RITE?

Què és i què necessites saber sobre el certificat RITE?

El certificat d’instal·lacions tèrmiques RITE té aplicació per a qualsevol instal·lació de calefacció, refrigeració, producció d’ACS o de ventilació. La seva principal finalitat és la de donar resposta al confort tèrmic i higiene respecte als ocupants d’un edifici.

Les sigles RITE fan referència a la normativa vigent del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, pel qual algunes instal·lacions tèrmiques han de posseir o estar subjectes segons les normes que dictamina el propi RITE.

A continuació, us il·lustrem diferents casos d’exemple:

 • Si la potència tèrmica nominal del global de la instal·lació no supera els 5 kW, o en el cas de produir ACS sigui un termòstat amb potència tèrmica nominal menor o igual a 70 kW, no serà obligatori la presentació del certificat d’instal·lacions tèrmiques RITE.
 • Si la potència tèrmica nominal es troba entre els 5 kW i els 70 kW, serà necessari aportar la memòria tècnica corresponent, així com la inscripció a l’òrgan competent.
 • Si la instal·lació global supera els 70 kW de potència tèrmica nominal, serà obligatori registrar aquesta instal·lació i aportar un projecte tècnic previ redactat per un enginyer qualificat.

 

Partint de la base de la potència global de la instal·lació tèrmica, en el cas d’instal·lacions centralitzades amb potència tèrmica superior a 70 kW, el RITE exigeix diferents certificats en funció del moment en el qual es troba la instal·lació en qüestió.

 

Certificats que són exigits pel RITE

 • Certificat de la instal·lació: aquest certificat s’obté una vegada finalitzat el projecte d’instal·lació i després d’haver realitzat les proves necessàries de posada en servei de la instal·lació especificades en la Instrucció Tècnica 2 (IT2). L’enginyer encarregat del projecte serà la persona que haurà d’aportar aquest certificat.
 • Certificat de manteniment: aquest certificat fa referència a la Instrucció Tècnica 6 (IT6). L’empresa encarregada del manteniment anual de la instal·lació ha de facilitar aquest certificat d’exigència anual.
 • Certificat d’inspecció: tota instal·lació tèrmica ha de superar una sèrie d’inspeccions. Com a resultat, l’òrgan competent haurà d’emetre un certificat en el qual s’indiqui de manera explícita en la memòria tècnica del projecte i en l’execució de la instal·lació el compliment del RITEi de qualsevol altra norma vigent.

 

Aquests certificats no sols són importants a nivell administratiu o burocràtic, sinó que també són de vital importància a l’hora de mantenir les instal·lacions tèrmiques en edificis amb una òptima posada a punt i amb una rigorosa política de manteniment.

Per a més informació, des de Tecnigrado t’aconsellem consultar la informació oficial sobre el RITE que pots trobar en aquest enllaç del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Comparte
07 nov

Tot el que necessita saber sobre el certificat RITE.

Tot el que necessita saber sobre el certificat RITE.

El certificat RITE s’emmarca en l’actual Reglament RITE del RD 1027/2007, de 20 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i inclouen diversos certificats exigibles en funció del “moment” en què es trobi la instal·lació.

Què és el Certificat RITE?

El carnet professional en instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) és un document mitjançant el qual, els departaments d’Indústria de diferents comunitats autònomes, reconeixen la persona titular del certificat la capacitat tècnica per dur a terme instal·lacions tèrmiques i manteniments d’edificis.

Aquest certificat s’atorga de forma particular a una sola persona, mai a una empresa. La normativa indica que, en tota empresa instal·ladora o mantenidora habilitada per Indústria, ha d’haver almenys una persona en l’equip amb el carnet professional en vigor.

 

Què és el certificat de la instal·lació RITE?

Un cop finalitzada la instal·lació tèrmica i realitzades les proves de posada en marxa de la mateixa, si el resultat és satisfactori, l’instal·lador i el director de la instal·lació, podran validar el certificat RITE de la instal·lació.

 

Com complir els requisits mínims del Certificat RITE.

El certificat RITE tindrà com a mínim el contingut següent:

 1. Identificació i dades referents a les seves principals característiques tècniques de la instal·lació realment executada.
 2. Identificació de l’empresa instal·ladora, instal·lador habilitat amb carnet professional i del director de la instal·lació, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva.
 3. Els resultats de les proves de posada en servei realitzades d’acord amb la IT 2.
 4. Declaració expressa que la instal·lació ha estat executada d’acord amb el projecte o memòria tècnica i que compleix amb els requisits exigits pel RITE.

Com complir els requisits mínims del Certificat de manteniment RITE.

 1. Identificació de la instal·lació, incloent-hi el número d’expedient inicial amb què es va registrar la instal·lació.
 2. Identificació de l’empresa mantenidora, mantenidor habilitat responsable de la instal·lació i del director de manteniment, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva.
 3. Declaració expressa que la instal·lació ha estat mantinguda d’acord amb el Manual d’Ús i Manteniment i que compleix amb els requisits exigits en la IT 3.
 4. Resum dels consums anuals registrats: combustible, energia elèctrica, aigua per a ompliment de les instal·lacions, aigua calenta sanitària, totalització dels comptadors individuals d’aigua calenta sanitària i energia tèrmica.
 5. Resum de les aportacions anuals: tèrmiques de la central de producció i de les energies renovables i / o cogeneració si les hagués.

Com a resultat de la realització d’una inspecció sobre les instal·lacions RITE, s’emetrà un certificat d’inspecció, en què s’indicarà si el projecte o memòria tècnica i la instal·lació executada compleix amb el RITE, la possible relació de defectes, amb la seva classificació, i la qualificació de la instal·lació.

Inspeccions principals.

Hi ha dos tipus d’inspeccions principals que necessiten certificat.

• Inspeccions inicials. per tal de comprovar el compliment d’aquest RITE, un cop executades les instal·lacions tèrmiques i li hagi estat presentada la documentació necessària per a la seva posada en servei.

• Inspeccions periòdiques d’eficiència energètica. Les instal·lacions tèrmiques s’han d’inspeccionar periòdicament al llarg de la seva vida útil, per tal de verificar el compliment de l’exigència d’eficiència energètica d’aquest RITE.

Conegui més detalls sobre les guies tècniques disponibles en matèria d’estalvi i eficiència energètica.

Fonts: CTEEP | ENVIRA

 

Comparte
24 oct

Ariston i la nova gamma de termos híbrids Classe A.

Ariston, experts mundials en solucions de calefacció i aigua calenta sanitària, treuen al mercat una nova gamma de termos híbrids de Classe A que ofereix la màxima eficiència energètica a més d’un gran estalvi.
Aquesta gamma de termos híbrids combina de manera eficient la resistència elèctrica i la aerotèrmia, adaptant-se a les necessitats dels seus clients i garantint estalvis de més del 50% comparant amb un termo elèctric convencional.

 

Alt rendiment energètic, baix nivell de consum i emissions nocives. Classe energètica A.

 

La resistència elèctrica esmaltada antisoroll i anticorrosiva d’aquests productes híbrids contribueix a la producció d’aigua en un curt període de temps. A més, el procés d’aerotèrmia, garanteix la màxima eficiència gràcies a la transferència de la calor de l’aire a l’aigua mitjançant un cicle termodinàmic.

 

Gràcies a la tecnologia intel·ligent d’aquesta gamma híbrida, l’usuari pot fàcilment controlar i gestionar tota la informació del termo des de l’App amb una simple connexió Wifi.

 

 

I-Memory, un programari innovador que s’administra de forma eficient la tecnologia híbrida.

 

El nou programari i-Memory instal·lat al termo, és capaç de memoritzar els hàbits de l’usuari i adminsitrar, de manera eficient, la tecnologia híbrida que ofereix aquesta gamma de termos.

D’aquesta manera, el mateix termo regula i tria l’opció més convenient entre l’ús de l’aire i l’electricitat.

Després d’una primera fase d’aprenentatge, i-Memory pot autoprogramar la disponibilitat i la temperatura de l’aigua per satisfer les necessitats del client, estalviant temps i energia.

 

Un disseny elegant i funcional.

Disseny d’estil italià funcional i intuïtiu amb una interfície avançada d’alta tecnologia amb connexions hidràuliques ocultes en l’estructura del producte.

Materials resistents amb la qualitat i la confiança i la garantia de la marca Ariston.

 

Tecnigrado, distribuïdor de la marca Ariston ofereix, a més de tots els avantatges de la tecnologia híbrida en calefacció i aigua calenta sanitària, un manteniment fiable i de qualitat gràcies a un equip de professionals amb experiència demostrable.

 

Font: Ariston

Comparte
10 oct

Obert el període d’informació pública del projecte d’aprovació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

Obert el període d’informació pública del projecte d’aprovació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

El Ministeri per a la Transició Ecològica obre el període d’informació pública del projecte de Reial decret pel qual es modifica l’RD 1027/2007, aprovant el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

 

L’objectiu de la primera fase de modificació del Reglament és traslladar les obligacions substantives de les següents Directives:

 1. Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell, aprovada el 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica.
 2. Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables. Aquesta Directiva estableix un objectiu obligatori per a la UE d’almenys el 32% d’aportació d’energies renovables per a 2030, amb una revisió del mateix per a augmentar aquesta xifra en 2023.
 3. Directiva (UE) 2018/2002 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica. Aquesta directiva estableix un objectiu per a 2030 del 32,5% d’eficiència energètica, expressada aquesta en consum d’energia primària o energia final, amb una possible revisió a l’alça en 2023.

Aquestes Directives aprovades per Europa afecten directament els criteris d’eficiència energètica que han de seguir els edificis per a reduir les emissions contaminants.

Dins de les novetats que introdueix aquest Reial decret i que actualitzarien el RITE (marc normatiu bàsic en el qual es regulen les exigències d’eficiència energètica i de seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis) es troben:

 • Noves definicions i modificació d’algunes ja existents com, per exemple, instal·lació tècnica.
 • Noves obligacions relatives a la incorporació de sistemes d’automatització i monitoratge en les instal·lacions en els casos on es viable.
 • Modificacions en la mesura i avaluació de l’eficiència energètica general en les instal·lacions, així com el règim d’inspeccions.
 • S’assenyala la necessitat de disposar d’una lectura remota del consum de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.

Comptabilització de consums individuals

Un dels punts a destacar és l’obligatorietat de comptabilització individual dels consums de calefacció. En comunitats amb calefacció central suposaria la instal·lació de repartidors de costos i vàlvules termoestáticas en molts habitatges.

Període d’al·legacions

Les al·legacions podran remetre’s fins al 16 de setembre de 2019 amb el format recollit en la plantilla denominada “Observacions al projecte de reial decret pel qual es modifica el Reial decret 10217/2007”, que es pot descarregar a través de la pàgina oficial: https://energia.gob.es/es-es/participacion/paginas/proyecto-rd-modifica-rd-reglamento-instalaciones-termicas.aspx.

 

 

Font: https://www.caloryfrio.com/noticias/normativas/abierto-periodo-informacion-publica-real-decreto-que-modificara-rite.html

Comparte
29 ago

La falta de frigoristes qualificats posa fre al desenvolupament d’empreses del sector del fred

El Congrés nacional d’empresaris de refrigeració, organitzat per AEFYT a Madrid el 28 de juny, va presentar un sector que ha experimentat taxes de fort creixement en els últims anys, però va posar el focus en la falta de professionals qualificats. Segons va afirmar Roberto Solsona, president de l’Associació Nacional d’Empreses de Frio i les seves Tecnologies (AEFYT), “Tenim 100% d’ocupació i tenim seriosos problemes per a trobar treballadors preparats per a treballar en el nostre sector, fins a tal punt que aquest dèficit és un fre al desenvolupament de les empreses que es dediquen a aquesta activitat”.

El sector de la refrigeració a Espanya manté l’ocupació de 22.000 treballadors i factura anualment més de 5.000 milions d’euros i ha experimentat un creixement del 7% en el 2016, 14% en el 2017 i de 15% en el 2018. Creixements per sobre de l’increment del PIB espanyol (un 3,2% l’any 2016).

Només la refrigeració, de manera directa ha contribuït al PIB amb més de 2.000 milions de €. Ha fet possible a més el desenvolupament i creixement d’altres sectors, sent una baula necessària en indústries com l’agroalimentària, d’automoció, turisme i hostaleria, farmacèutica, entre altres, contribuint a la generació d’un valor afegit que representa aproximadament el 40% del PIB, segons dades de AEFYT.

El sector està integrat per unes 5.000 empreses certificades com a Instal·ladors frigoristes i més de 200 empreses fabricadores, consultores i comercialitzadores de subministraments i equips frigorífics.

Les empreses instal·ladores són clau per a la viabilitat del gran nombre de supermercats i hiper mercats que existeixen a Espanya, on prevalen els productes frescos i refrigerats. En el 2018 aquests punts de venda van ascendir 23,000 aproximadament repartits per tota la geografia, rural i urbana.

A més, mantenen contractes de manteniment amb més de 6,000 establiments. Han participat en la totalitat de les noves instal·lacions de refrigeració comercial dutes a terme a Espanya, amb més de 1,400 obertures i 1,300 Remodelacions de punts de venda.

Roberto Solsona va destacar que “existeix una formació professional per a aquesta especialitat. Aquesta falta de professionals entenem que és degut al desconeixement, per part de la societat, de les sortides professionals que té el sector. Actualment a les empreses els costa molt temps i esforç cobrir aquests llocs de treball a causa de l’escassetat de tècnics en el sector. Són ocupacions qualificades que necessiten de coneixements i habilitats tècniques. Amb llocs de treball estables i ben remunerats. Hem de donar a conèixer aquest sector a la societat perquè els joves puguin veure aquí una sortida laboral qualificada i que mostrin interès a integrar-se professionalment en ell”.

Font: caloryfrio.com

Comparte
04 abr

Vols treballar amb nosaltres? A Tecnigrado busquem personal qualificat

La majoria d’empreses del metall, no troben personal qualificat per a treballar

El sector del metall agrupa 2.000 empreses i més de 51.000 treballadors; un sector que, diuen des de la federació, és atractiu laboralment i, alhora, desconegut. José María Fuster, tècnic de la Federació d’Empresaris del Metall de CEPYME, indica que “aquest tipus d’indústries ja no són grises sinó que són molt modernitzades, molt digitalitzades i amb una perspectiva d’ocupació important i una estabilitat” perquè “assenteix ocupació estable i, en aquest cas, no són ocupacions temporals sinó de llarga durada.

A pesar que és un nínxol d’ocupació en creixement, les empreses no troben treballadors qualificats. Així, “les formes de treballar de fa molts anys han anat evolucionant”, continua. Actualment, “hi ha fins a robots de soldadura però, evidentment, aquests robots requereixen tècnics que els gestionin, equips de manteniment i una actualització en la formació”.

¿Quieres trabajar con nosotros? En Tecnigrado buscamos personal cualificado para añadir a nuestra plantilla y seguir creciendo contigo. Ponte en contacto a través del formulario de nuestra web.

Comparte
21 feb

Aprovat el Reial decret 20/2018, per instal·ladors RITE i frigoristes

Amb aquesta llei els instal·ladors RITE i frigoristes nivell 1 ja poden instal·lar equips amb R-32

Recentment CONAIF ha emès una nota en relació a l’aprovació del Reial decret llei 20/2018 que habilitarà a les empreses instal·ladores RITE a realitzar, l’execució, manteniment, reparació, modificació i desmantellament de les instal·lacions de sistemes de refrigeració no compactes (splits), que continguin refrigerants de classe A2L, amb càrrega de refrigerant inferior als que facilitem en la següent taula elaborada per CONAIF.
Carrega refrigerants
Així queda recollit en la disposició transitòria segona del Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya, que va entrar en vigor el passat 8 de desembre de 2018.
CONAIF aplaudeix aquesta mesura perquè recull una de les seves reivindicacions en matèria de climatització/refrigeració que, al seu judici, urgia implementar i que va ser inclosa dins de les al·legacions que aquesta organització empresarial va emetre a l’esborrany del Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques (RSIF): l’eliminació de les traves que impedien als instal·ladors RITE i frigoristes nivell 1 instal·lar aquells equips que carreguessin refrigerants de la classe A2L, com el R-32, que en els últims temps i com a conseqüència de la directiva F-Gas han estat incorporats pels fabricants a molts dels equips que comercialitzen, entre ells les bombes de calor.
Fins ara únicament els frigoristes nivell 2 podien instal·lar els equips amb R-32 i uns altres refrigerants similars, en tenir aquests una classificació L2. Els instal·ladors amb carnet RITE i frigoristes nivell 1 que habitualment treballen en el mercat domèstic quedaven exclosos de la possibilitat d’instal·lar equips amb dites refrigerants.
Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2018 aquesta circumstància canvia. Per a CONAIF es tracta d’una mesura summament positiva, reclamada pels instal·ladors RITE i llargament esperada. “Considerem que l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, que s’anticipa al Reglament de Fred actualment en tramitació, és una gran notícia perquè elimina les traves per a l’instal·lador de la reglamentació actual”, assenyala la directora general de CONAIF, Ana María García Gascó.
Una altra de les novetats dignes de destacar d’aquest Reial decret llei és que el titular de la instal·lació queda exempt de posseir una assegurança de responsabilitat civil de 500.000 € que cobreixi els possibles danys derivats de la instal·lació, sempre que es compleixin determinades condicions.

 

Totes aquestes mesures són transitòries fins que s’aprovi, segons s’indica en el propi text reglamentari, el Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves ITC, que tindrà lloc previsiblement en el primer trimestre de l’any, tal com va assenyalar el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme en l’últim Congrés de CONAIF, celebrat a l’octubre a Las Palmas de Gran Canaria.
El nou Reglament, incorporarà ja una nova classificació de refrigerants A2L que podran ser manipulats per empreses frigoristes nivell 1 i també RITE.

Veure el nou decret 20/2018 complet.

Comparte
11 oct

Els canvis de la Nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis.

Els canvis de la nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis suposarà una sèrie de canvis.

Els canvis de la nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis suposarà una sèrie de canvis. L’acord de París de 2015 sobre el canvi climàtic ha portat a la Unió Europea a comprometre’s a descarbonitzar totalment el seu parc immobiliari en 2050. És per això que s’han pactat una sèrie d’objectius a curt termini (2030), a mitjà termini (2040) i a llarg termini (2050). Cada país deu buscar l’equilibri rentable entre descarbonitzar el subministrament d’energia, reduir el consum final d’energia i afavorir l’ús d’energies renovables. En 2030, les emissions de gas Deuran de ser un 40% menys que a 1990 i a 2050 un 80-90% menys.

A continuació es detallaran els aspectes més destacables inclosos en la revisió:

Reforma del parc immobiliari

La revisió de l’ EPBD profunditza en la necessitat de la reforma del parc immobiliari perquè tots els edificis tinguin una alta eficiència energètica i estén descarbonitzats abans de 2050. La transformació dels edificis existents deu ser econòmicament rentable i combatir la pobresa energètica. Açò es mesurarà a travès de la Certificació Energètica per documentar la millora realitzada a les reformes.

Eficiència energètica en edificis nous

Els estats membres establiran uns requisits en relació a l’eficiència general, la instal·lació correcta i el dimensionament, que serà d’aplicació obligatòria en totes les instal·lacions dels edificis nous.
Els vehicles elèctrics i l’edificació

Per reduir considerablement la contaminació dels vehicles serà necessària l’edificació del parc automobilístic fomentant la creació de punts de càrrega en edificis nous i existents. És per açò que es deuen simplificar els tràmits administratius per fomentar la instal·lació, simplificant i eliminant les possibles barreres reglamentàries, inclosos els procediments d’autorització i aprovació.

L’indicador de preparació per aplicacions intel·ligents

L’internet de les coses ofereix noves oportunitats d’estalvi energètic, proporcionant als consumidors informació més precisa sobre els seus patrons de consum i posibilitant una major eficacia en xarxa. Es proposa un “indicador de preparació per aplicacions inteligents” que indiquen la major o menor capacitat de les instalacions del edifici a adaptarse a les necesitats del ocupant, a les necesitats de la xarxa i a la millora de l’eficiencia energètica. Aquest indicador deurà estar definit a 2020 i a curt termini la seva aplicació serà opcional.

Inspeccions d’eficiència energètica de les instal·lacions

La revisió de la EPBD modifica per complet els articles 14 i 15 referents a la inspecció de les instal·lacions tèrmiques dels edificis. En aquest cas, s’insta a què es realitzen inspeccions periòdiques de les parts accessibles de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i ventilació de més de 70 kW. Les inspeccions deuran analitzar el funcionament de la mateixa manera que s’optimitza la seva eficiència en condicions de funcionament habituals.

La importància dels sistemes de control i monitoratge

La instal·lació dels sistemes de control deu considerar-se l’alternativa més rentable en grans edificis tant residencials com no residencials. A més, els sistemes de control faciliten la inspecció per part d’un tercer del correcte funcionament de les instal·lacions. La reforma de la EPBD obliga que abans de 2025 els edificis de més de 290 kW de potència en calefacció o en refrigeració (incloent-hi ventilació) deuen tindre sistemes de control.

 

Pots seguir llegint notícies del nostre blog o veure les nostres ofertes de manteniment.

Comparte
27 set

Canvien les tarifes de l’impost de gasos fluorats

Amb la publicació el dia 4 de Juny al BOE dels Pressupostos Generals de l’Estat (Llei 6/2018, de 3 de juliol, de P.G.E. per a l’any 2018), es modifica en el seu article 85, tant el coeficient a aplicar a la tarifa de l’Impost com el Potencial de Calfament Atmosfèric de determinats gasos fluorats.

Aquesta modificació es deurà aplicar a partir de l’1 de setembre de 2018. Fins avui, el coeficient aplicat era d’un 0,02 sobre el PCA de cada gas fluorat, fins 100 €/kg.

Encara que el màxim aplicable no varia, a partir de l’1 de setembre, el coeficient a aplicar serà de 0,015 sobre el PCA. A més, els PCA que indicava la normativa s’han modificat.

A continuació incloem la trabla elaborada per Agremia amb una comparativa del que es deuria de cobrar a partir del 1 de septembre per als principals gasos  fluorats utilitzats al nostre sector.

tabla tarifas gases fluorados

Font: caloryfrio.com

Pots seguir llegint notícies del nostre blog o veure les nostres ofertes de manteniment.

Comparte
30 ago

Perills en la manipulació de gasos fluorats

La falsificació de gasos refrigerants és una realitat

Recentment l’AEFYT ha advertit dels perills que comporta la falsificació dels gasos refrigerants i de tot el que suposa no dur a terme les mesures de seguretat necessàries per a la manipulació d’aquests.

La falsificació dels gasos fluorats comporta que aquests no s’han fabricat amb les especificacions adequades i, per tant, poden contaminar-se o contenir substàncies diferents. De manera que, no solament no compleix amb els estàndards, sinó que poden produir fallades en els equips i ser nocius per a la salut o el medi ambient.

L’Associació de Fabricants del Fred i les seves Tecnologies (AEFYT) aconsella que s’acudeixi a proveïdors segurs i certificats.

Al mercat negre dels gasos refrigerants hi ha milers de tones, malgrat les denúncies que suporta el sector. En el mes de febrer del passat any es van fer canvis normatius per millorar la seguretat i garantir que les persones que manipulin aquests gasos siguin professionals qualificats i certificats. D’aquesta forma s’assegura que aquesta manipulació sigui segura.

Més informació en caloryfrio.com

Pots seguir llegint notícies del nostre blog o veure les nostres ofertes de manteniment.

Comparte

© 2020 Tecnigrado. Creat per BCM Marketing


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Benvingut/da a la informació bàsica sobre galetes de la pàgina web responsabilitat de: TECNIGRADO S.L.
Una cookie o galeta informàtica és un petit arxiu d’informació que es guarda al teu ordinador, “smartphone” o tauleta cada vegada que visites la nostra pàgina web. Algunes cookies poden ser nostres i altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web.
Les cookies poden ser de varis tipus: les cookies tècniques són necessàries per a que la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten de la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte. La resta de cookies serveixen per a millorar la nostra pàgina web, per a personalitzar-la en base a les teves preferències, o per a mostrar-te publicitat ajustada a les teves cerques, gustos o interessos personals. Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTAR o configurar-les o rebutjar el seu ús fent clic a l’apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.
Si vols més informació, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de la nostra pàgina web.