Els canvis de la nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis suposarà una sèrie de canvis.

Els canvis de la nova Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis suposarà una sèrie de canvis. L’acord de París de 2015 sobre el canvi climàtic ha portat a la Unió Europea a comprometre’s a descarbonitzar totalment el seu parc immobiliari en 2050. És per això que s’han pactat una sèrie d’objectius a curt termini (2030), a mitjà termini (2040) i a llarg termini (2050). Cada país deu buscar l’equilibri rentable entre descarbonitzar el subministrament d’energia, reduir el consum final d’energia i afavorir l’ús d’energies renovables. En 2030, les emissions de gas Deuran de ser un 40% menys que a 1990 i a 2050 un 80-90% menys.

A continuació es detallaran els aspectes més destacables inclosos en la revisió:

Reforma del parc immobiliari

La revisió de l’ EPBD profunditza en la necessitat de la reforma del parc immobiliari perquè tots els edificis tinguin una alta eficiència energètica i estén descarbonitzats abans de 2050. La transformació dels edificis existents deu ser econòmicament rentable i combatir la pobresa energètica. Açò es mesurarà a travès de la Certificació Energètica per documentar la millora realitzada a les reformes.

Eficiència energètica en edificis nous

Els estats membres establiran uns requisits en relació a l’eficiència general, la instal·lació correcta i el dimensionament, que serà d’aplicació obligatòria en totes les instal·lacions dels edificis nous.
Els vehicles elèctrics i l’edificació

Per reduir considerablement la contaminació dels vehicles serà necessària l’edificació del parc automobilístic fomentant la creació de punts de càrrega en edificis nous i existents. És per açò que es deuen simplificar els tràmits administratius per fomentar la instal·lació, simplificant i eliminant les possibles barreres reglamentàries, inclosos els procediments d’autorització i aprovació.

L’indicador de preparació per aplicacions intel·ligents

L’internet de les coses ofereix noves oportunitats d’estalvi energètic, proporcionant als consumidors informació més precisa sobre els seus patrons de consum i posibilitant una major eficacia en xarxa. Es proposa un “indicador de preparació per aplicacions inteligents” que indiquen la major o menor capacitat de les instalacions del edifici a adaptarse a les necesitats del ocupant, a les necesitats de la xarxa i a la millora de l’eficiencia energètica. Aquest indicador deurà estar definit a 2020 i a curt termini la seva aplicació serà opcional.

Inspeccions d’eficiència energètica de les instal·lacions

La revisió de la EPBD modifica per complet els articles 14 i 15 referents a la inspecció de les instal·lacions tèrmiques dels edificis. En aquest cas, s’insta a què es realitzen inspeccions periòdiques de les parts accessibles de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i ventilació de més de 70 kW. Les inspeccions deuran analitzar el funcionament de la mateixa manera que s’optimitza la seva eficiència en condicions de funcionament habituals.

La importància dels sistemes de control i monitoratge

La instal·lació dels sistemes de control deu considerar-se l’alternativa més rentable en grans edificis tant residencials com no residencials. A més, els sistemes de control faciliten la inspecció per part d’un tercer del correcte funcionament de les instal·lacions. La reforma de la EPBD obliga que abans de 2025 els edificis de més de 290 kW de potència en calefacció o en refrigeració (incloent-hi ventilació) deuen tindre sistemes de control.


Compartir

Pin It on Pinterest