28 mai

Què és un tècnic de calefacció i climatització

Un tècnic de calefacció i climatització està format i qualificat en els àmbits de calefacció, ventilació, aire condicionat, sistemes d’aigua calenta sanitària (ACS), bombament, gas, entre moltes altres.

Un tècnic en formació i format és i serà responsable de mantenir en funcionament tot conjunt de sistemes de climatització tant domèstic com industrial.

A més, el tècnic de calefacció i climatització és capaç de dur a terme reparacions necessàries per al bon funcionament d’aquests sistemes. Al mateix temps, ha de saber treballar amb tot tipus de calderes (gas, gasoil, etc.), tot tipus de sistemes que generin calefacció i aigua calenta sanitària, sistemes d’aire condicionat, ventilació, etc. El seu coneixement els permet treballar ja sigui en instal·lacions industrials (manteniment) i sistemes de calefacció centralitzat com també d’aigua calenta sanitària. I podran treballar en tots els sistemes que comportin generació de calor i fred.

Un altre aspecte essencial que ha d’aportar el tècnic de calefacció i climatització són els seus valors ètics i la seva capacitat comunicativa, permetent així una interacció més pròxima i personal amb els clients.

Tecnigrado portem 45 anys treballant en el sector de la climatització i els nostres tècnics estan dividits en dos departaments:

 • Industrial: sistemes de generació de calor i fred en edificis, gimnasos, poliesportius, comunitats de veïns, industrial, etc.
 • Domèstic: sistema de generació de calor i fred individuals.

Des de Tecnigrado sempre hem apostat per la nostra pròpia plantilla, tècnics competents i qualificats, ja siguin d’industrial o domèstic. El nostre personal no sols manté, repara o instal·la sistemes, sinó que també sap escoltar als nostres clients i ofereix la seva ajuda. Molts d’aquests clients, antics o nous, estan apostant per un servei de qualitat i personal.

Durant aquest període d’incertesa en el qual ens trobem, des de Tecnigrado continuem oferint els nostres serveis com sempre ho hem fet, amb un toc personal per a cada cas i situació, i al mateix temps oferim qualitat i eficiència en el nostre treball.

Comparte
14 mai

Tot el que has de saber per a un sistema eficient d’Aigua Calenta Sanitària

Després de la calefacció, l’Aigua Calenta Sanitària és el segon sistema que consumeix una gran quantitat d’energia en edificis i llars.

Què és l’Aigua Calenta Sanitària o ACS?

El sistema ACS és el sistema per a produir aigua calenta sanitària destinada per a consum humà o altres usos. L’aigua que s’empra per a aquest servei és aigua potable procedent de la xarxa de subministrament.

De manera bàsica, l’aigua s’escalfa podent donar serveis en aquells punts on sigui necessari tenir un subministrament d’aigua calenta com, per exemple; dutxes, banyeres, aixetes, cuines, etc.

Depenent de la mena d’instal·lació el mètode per a escalfar aigua pot ser:

 • Per Acumulació: El mètode d’obtenció d’aigua calenta sanitària per acumulació, s’utilitza molt en edificis amb instal·lacions centralitzades. Per a això, s’utilitzen acumuladors “dipòsits” amb volums d’acumulació en funció de la demanda del servei calculada prèviament. Una vegada l’aigua freda s’introdueix en l’acumulador, l’aigua és escalfada mitjançant una caldera exterior o per mitjà d’altres energies com les renovables (solar). Pot acumular-se l’aigua amb temperatures diferents. Com més gran sigui, major quantitat de calor es guardarà en l’acumulador. Normalment s’acumula aigua a una temperatura de 60 °C (per motius de salubritat i higiene, convé de tant en tant elevar la temperatura a 70 °C, amb la finalitat de prevenir aparicions de legionel·losis). És essencial saber l’estat de la instal·lació de distribució, atès que si en el sistema tenim canonades d’acer galvanitzat no es pot superar una temperatura de 58 °C. Si la temperatura augmenta es produeix la inversió de polaritat del zinc, deixant l’acer sense protecció i sent atacat. D’altra banda, quan es viu en zones d’aigües dures, aquesta aigua diposita les sals dissoltes en forma de carbonats insolubles, sent dipositats en els elements d’escalfament com; bescanviadors de calor, resistències elèctriques etc. Aquests inconvenients, poden reduir el rendiment dels acumuladors. Una de les solucions per a evitar aquest problema, és la instal·lació de bescanviadors exteriors de plaques.
 • Per escalfament instantani: Aquest mètode sol utilitzar-se en llars individualitzades. L’aigua circula per un serpentí dins de l’escalfador, escalfant directament per la flama de l’escalfador o mitjançant un bescanviador pel qual circula aigua calenta (utilitzada per a la calefacció). Donada la potència necessària, aquest sistema només pot oferir aigua calenta per a un punt de consum, o dos punts de consum sempre que el seu cabal sigui petit, o bé, per a llars petites.

 

Com poder mantenir el sistema d’aigua calenta sanitària eficient?

Per a això és necessari fer un consum eficient i responsable del consum d’aigua calenta sanitària. Aquest sistema de calderes més acumulat és el més utilitzat entre la producció centralitzada. Com hem explicat anteriorment, l’aigua s’escalfa, una vegada escalfada, és emmagatzemada per al seu posterior ús.

 • Important que els acumuladors i les canonades de distribució d’aigua calenta estiguin ben aïllats.
 • Racionalitzar el consum d’aigua i no deixar les aixetes obertes inútilment.
 • Tenir en compte que una dutxa consumeix de l’ordre de quatre vegades menys aigua i energia que un bany.
 • Observa si en el sistema existeix qualsevol gotera o microrrotura de canonades.
 • Emprar capçals de dutxa de baix consum, gaudiràs d’una condícia còmoda, i gastant la meitat d’aigua.
 • Col·locar reductors de cabal (airejadors) en les aixetes.
 • Es pot estalvia entre 4 i 6% de l’energia amb reguladors de temperatura amb termòstat. Una temperatura entre 30 i 35 °C és suficient per a sentir-se còmode.
 • Si encara tens aixetes independents per a l’aigua freda i aigua calenta, canviï’ls per una única aixeta de barreja (monocomandament).

Això són pautes que poden ser preses individualment, però per a comunitats a part de tenir un bon manteniment, és essencial una disminució del consum i un estalvi.
Això es pot dur a terme amb una bona gestió i manteniment dels serveis comuns. Igualment, es pot aconseguir estalvis en la despesa energètica d’entre 20% i el 30% mitjançant el mesurament individual dels consums energètics, a causa del major cuidat que els veïns posen en consumir respecte al sistema de repartiment de despesa per quota.

 

Tecnigrado us ajudem al manteniment de calefacció i aigua calenta sanitària centralitzada, ja que és important tenir confort, però alhora, saber que el sistema i instal·lació són eficients i òptims.

Comparte
30 abr

La importància del manteniment d’instal·lacions tèrmiques en edificis

Tecnigrado coneixem bé l’important que és mantenir i realitzar un bon manteniment d’instal·lacions tèrmiques. De fet, qualsevol tipus d’instal·lació ja sigui petita o gran, necessita manteniment. Per a aquells edificis amb calefacció central i ACS (Aigua Calenta Sanitària) necessiten un manteniment específic, proporcionant seguretat i un bon funcionament dels equips.

Per a realitzar aquest manteniment, el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) conté una instrucció tècnica (IT3), la qual obliga a dissenyar programes específics de manteniment de les tasques necessàries, així com del procediment de documentació i arxivaments de qualsevol actuació preventiva i reparació que tingui lloc en la instal·lació. Amb això es justifica qualsevol intervenció o modificació en la instal·lació i, al seu torn, que compleixi amb les exigències establertes en l’esmentat RITE.

Com hem comentat anteriorment, tota instal·lació tèrmica necessitarà un pla de manteniment, sent el primer d’ells el conegut com a “pla de manteniment preventiu” o PMP.

El pla de manteniment preventiu per a instal·lacions tèrmiques

Per a la configuració del PMP s’ha de tenir en compte el següent:

 1. Recopilació d’informació tècnica: El coneixement d’una instal·lació tèrmica, sigui com sigui sol ser bàsic. És necessari realitzar visites, tantes com sigui necessari, conèixer cada part de la instal·lació. També és essencial obtenir tota la informació tècnica disponible.
 2. Inventari de la instal·lació: Una vegada analitzada la documentació tècnica disponible, un altre aspecte essencial per a conèixer bé la instal·lació és realitzar un inventari. Amb la finalitat de verificar que tots els equips esmentats en la documentació existeixen en la instal·lació. Per això, és necessari localitzar i identificar els components amb un “descriptiu tècnic”.
 3. Cumpliment de fitxa tècnica: De manera paral·lela i simultaneja a la configuració de l’inventari, es realitza una fitxa tècnica, la qual ha de contenir, com a mínim:

 

 • Identificació de l’equip en cada sistema i funció.
 • Dades i característiques tècniques de cada element (dades del fabricant).
 • Components singulars que ho configuren.
 • Freqüència de revisió que se li assigni, segons fabricant, o bé, segons els protocols de manteniment que se li apliquin.
 • Característiques de l’estat en el qual es troben els components de la instal·lació.

 

 1. Selecció de gammes o protocols: Per a la identificació d’aquests protocols específics hauran de revisar-se les gammes genèriques, recollides en la guia tècnica de manteniment. Com a complement dels protocols de revisions de manteniment preventiu proposats s’hauran de planificar les actuacions de manteniment.
 2. Adaptacions d’intervencions i freqüències: És previsible que, en una instal·lació real i concreta, no s’utilitzin alguns elements que s’inclouen en el Capítol 4. Conseqüentment, els tècnics encarregats de la confecció del PMP específic hauran de prendre les gammes genèriques proposades com a guia, i seleccionar i adaptar les tasques i les seves freqüències a les característiques necessàries de cada instal·lació.
 3. Plantejament del servei: Emplenant les fases anteriors, es pot tenir un pla de manteniment, que constitueix el suport bàsic d’un PMP.
 4. La determinació de temps d’intervenció, per a això, els tècnics hauran de definir la dedicació de temps necessària per a cada treball, de manera unitària, així com la categoria del personal de servei que hagi d’emplenar-lo.
 5. Organizació dels recursos tècnics: l’organització dels recursos tècnics, humans i materials que s’aplicaran a cada servei haurà de quedar reflectida en el PMP.

Aquests són les actuacions que s’han de dur a terme per a realitzar un manteniment correcte de les instal·lacions tèrmiques, i Tecnigrado amb la seva experiència des de fa 45 anys en el sector pot oferir un manteniment eficaç i segur.

Comparte
16 abr

Història dels sistemes de calefacció

En Tecnigrado ens ha picat la curiositat així que en el present article us donarem una mica d’història sobre els sistemes de calefacció. Des de quan tenim aquest tipus de sistemes? Quins mètodes ha utilitzat l’ésser humà durant segles per a escalfar-se? Pugem-nos al DeLorean i viatgem al passat.

Tal com pot desprendre’s del seu propi nom, els sistemes de calefacció fan augmentar la temperatura d’un espai tancat garantint com a objectiu principal el confort.

 

Evolució històrica dels sistemes de calefacció

El primer sistema de calefacció del qual es té constància va ser el foc, juntament amb mètodes com a xemeneies, estufes de ferro colat i escalfadors alimentats per gas o electricitat. Aquests sistemes es coneixen com a calefacció directa, on la conversió d’energia en calor es duu a terme en determinats punts per a escalfar.

En l’actualitat disposem de sistemes indirectes de calefacció central. Consisteixen en la conversió d’energia en calor després d’una font externa, separada o situada dins de l’espai total a escalfar. Aquesta energia (calor) es transporta en un mitjà fluid i per circuit tancat.

És curiós que la major part de les cultures antigues hagin utilitzat mètodes directes de calefacció, a excepció dels romans i grecs. La fusta va ser el primer combustible emprat. Encara que el lloc on necessitaven temperatures moderades com en la zona del Mediterrani, el Japó o la Xina s’utilitzava carbó vegetal.

La primera xemeneia era una obertura en el sostre, provocant així l’esplai del fum en totes les estades. Van passar diversos segles fins que es va construir i disseny la xemeneia tal com la coneixem avui va ser construïda. Va aparèixer a Europa en el segle XIII, eliminant el fum i redirigint-los cap a l’exterior de les estades o llocs on estiguessin situades.

En 1744 Benjamin Franklin va inventar un disseny millorat de l’estufa coneguda popularment com l’estufa Franklin. Les estufes són menys malbaratadores de calor que les xemeneies ja que la calor del foc és absorbida per les parets de l’estufa, escalfant l’aire de l’estada, en lloc de passar pel conducte de la xemeneia.

La calefacció indirecta o calefacció central sembla haver estat inventada en l’antiga Grècia. No obstant això, van ser els romans els qui es van convertir en els mestres (enginyers) de la calefacció amb el seu sistema d’hipocaust o sòl radiant romà; En bastants edificis romans, els pisos de mosaic estaven suportats per columnes sota, creant un espai d’aire o conductes, situats en zones centrals i així poder escalfar totes les habitacions.

Hem de traslladar-nos fins a principis el segle XIX, quan torna a ressorgir la calefacció central. Les calderes de carbó subministraven vapor calent a les habitacions mitjançant un sistema de circuit tancat de radiadors dempeus.

La calefacció central del segle XX usava aire o aigua calenta com a mètode de transport de calor. L’aire per conductes va suplantar al vapor als EUA, mentre que en el continent europeu el vapor va ser substituït per aigua calenta com a mètode de calefacció.
Actualment, els sistemes de calefacció més utilitzats al voltant del món per a escalfar espais continuen sent aquells que empren aigua calenta o aire a través dels seus conductes.

Comparte
02 abr

Tot el que has de saber sobre les calderes

Tot el que has de saber sobre les calderes

En el present article tractarem d’aclarir els dubtes més habituals entorn de les calderes. Algunes d’aquestes qüestions poden resultar molt òbvies per a un professional del nostre sector, però confiem que aquesta versió didàctica sobre aquests dispositius serveixi d’ajuda per a tants altres interessats.

Què és una caldera i com funciona?

El terme “caldera” prové de quan les antigues calderes de vapor eren comuns i bullien aigua per a produir calor. Les calderes són dispositius dissenyats per a la generació de calor tant per a la indústria com per a la llar. Si bé és cert que existeix una gran quantitat de tipus de calderes, la veritat és que el seu funcionament és molt similar. Es tracta d’un dipòsit, normalment metàl·lic, que conté aigua que s’escalfa gràcies a la combustió de gas.

Una vegada deixat clar el concepte de caldera i el seu funcionament, passem llavors a resoldre els dubtes més habituals sobre les calderes:

 

Com genera calor una caldera?

Les calderes proporcionen calor radiant, el qual escalfa els objectes a les habitacions. En cas contrari, si ens referim a generar calor per mitjà de xemeneia els objectes confrontants a l’habitació trigaran més a agafar calor. Per això, les calderes fan una calor més equilibrada.

El més important que has de saber sobre la teva caldera:

 • Tipus i model de caldera; si és estàndard, eficient, etc.
 • Tipus de radiació: radiadors, per sòcols etc.
 • Qui assumirà la responsabilitat de mantenir la caldera? Està disposat i pot aprendre a fer-ho vostè mateix, o farà que una empresa faci el manteniment per vostè? Des de Tecnigrado recomanem un manteniment anual per a confirmar que la caldera funciona de manera segura i eficient. Aquest manteniment anual també pot identificar possibles problemes i evitar una situació sense calor amb la seva caldera.

 

Quins poden ser les causes que una caldera deixi de funcionar correctament?

Les bombes poden fallar i els components elèctrics, com els termòstats, poden deixar de funcionar. També pot entrar aire innecessari en el sistema o pot ser que la pressió de l’aigua baixi dràsticament, la qual cosa pot provocar que l’aigua interna no es mogui i com a conseqüència l’aigua calenta no irradiï la calor cap als objectes.

Les calderes menyspreen aigua o energia?

Les calderes no menyspreen aigua ja que són sistemes tancats. Els sistemes de calefacció actuals són eficients tant en rendiment com en energia.

 

Comparte
26 mar

Tecnigrado obre la seva nova seu a Saragossa capital

Des de Tecnigrado estem molt contents d’anunciar que obrim una nova seu a Saragossa

 

Per què hem decidit obrir la nostra nova seu a Saragossa?

Després d’un estudi meticulós del mercat de calefacció central que existeix a Saragossa, en Tecnigrado hem decidit fer un pas cap endavant. Aprofitant la nostra experiència i professionalitat amb mes de 40 anys a la província de Barcelona volem oferir el nostre servei diferenciat i personal en el sector de calefacció i climatització.

Sent el servei tècnic oficial a Barcelona de les primeres marques de calderes i aires condicionats, a Saragossa volem oferir les mateixes prestacions que ofereix la nostra signatura.

Serveis que oferim per a la indústria en calefacció i climatització

Oferim un servei tècnic complet i multimarca: reparacions i manteniment d’equips industrials tant de calefacció, aire condicionat, aigua calenta sanitària, grups de pressió, bombes de buidatge i control i prevenció de legionel·la.

Manteniment d’instal·lacions d’aigua calenta sanitària (ACS) i calefacció en comunitats de veïns.

Aires condicionats industrials; fem manteniment i reparació de tota classe d’equips existents actualment en el mercat.

Adequació i legalització de les instal·lacions tèrmiques en funció de la llei en vigor, adaptant les sales a la normativa actual.

On aquesta situada la nova seu?

La nova seu i oficina de Tecnigrado es troba en les oficines de Hiberus Ecosystem, Passeig Isabel la Catòlica 6, planta 1.

Telèfon de contacte: 976783016

Comparte
18 mar

Coronavirus (COVID-19): Estem compromesos amb els nostres empleats, els nostres clients i la societat

Estimats clients:

Durant les últimes setmanes, moltes persones arreu del món s’han vist afectadas per l’evolució del coronavirus (COVID-19). A Tecnigrado creiem fermament que per a superar aquesta pandèmia fa falta la col·laboració de tota la societat i que hem d’estar tots junts per aconseguir el mateix objectiu.

Volem que els nostres clients, empleats i la comunitat de col·laboradors en general sigui conscient que durant aquests moments tan difícils, Tecnigrado està responent per a garantir la seguretat i la continuitat de la seva activitat.

Seguretat i salut:

La prioritat principal de Tecnigrado és garantir la seguretat i la salut dels nostres empleats, clients i proveïdors. Per aquesta raó, Tecnigrado ha establert un comitè de crisi que realitza un seguiment i avaluació de la situació i adopta les mesures necessàries dins l’empresa d’acord amb les recomanacions i directrius de les autoritats sanitàries.

En conseqüència, hem posat en marxa diferents mesures en les últimes setmanes per a garantir la prevenció contra la propagació del virus: cancel·lar visites i reunions, facilitar l’adopció del teletreball entre els nostres empleats, reforçar les tasques de neteja a les nostres instal·lacions i prendre mesures extremes de prevenció dins de la nostra producció i instal·lacions.

Tecnigrado manté la seva activitat i els nostres serveis continuaran normalment amb el suport del nostre equip de servei al client. Com ja saben, poden contactar-nos en el següent correu electrònic: sat@tecnigrado.com

El nostre equip tècnic, comercial i administratiu està operatiu i poden contactar-los, com de costum, a través del seu número de telèfon o correu electrònic. No obstant això, durant aquest període de risc, limitarem l’activitat presencial, limitant les visites físiques les quals hagin estat acordades prèviament i, per suposat, atendrem les urgències. En aquests casos, es prendran les mesures preventives recomanades pel Ministeri de Sanitat.

Subministrament i disponibilitat:

Sabem que la situació del coronavirus va canviant dia a dia i el seu estat i impacte és molt diferent d’un país a un altre. No obstant això, som molt conscients que les cadenes de subministrament poden veure’s afectades per problemes locals i regionals a mesura que el coronavirus continua propagant-se a nivell mundial.

Estem seguint els diferents requisits de les autoritats locals, i els nostres plans de contingència s’han implementat ràpidament per a minimitzar l’impacte potencial en la nostra cadena de subministrament i lliurament als clients. Per tant, Tecnigrado manté un contacte molt estret amb els nostres proveïdors i proveïdors logístics, i en totes les àrees on sigui possible, estem prenent mesures proactives per a avançar-nos a la possible escassetat de subministraments.

En més de 40 anys de funcionament, Tecnigrado s’ha enfrontat amb molts desafiaments i sempre ha estat capaç de superar-los amb èxit. Això ha estat possible gràcies al compromís i la lleialtat dels nostres clients i empleats. El nostre país i el món s’uneixen per a lluitar contra aquesta pandèmia. L’equip de Tecnigrado és part de la seva comunitat i estem dedicats a brindar-li suport durant aquest temps sense precedents. Mantingui’s segur i sàpiga que pot comptar amb Tecnigrado.

Estem junts en això. Com sempre, gràcies per la seva lleialtat cap a Tecnigrado.

Comparte
05 mar

Què és i què necessites saber sobre el certificat RITE?

Què és i què necessites saber sobre el certificat RITE?

El certificat d’instal·lacions tèrmiques RITE té aplicació per a qualsevol instal·lació de calefacció, refrigeració, producció d’ACS o de ventilació. La seva principal finalitat és la de donar resposta al confort tèrmic i higiene respecte als ocupants d’un edifici.

Les sigles RITE fan referència a la normativa vigent del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, pel qual algunes instal·lacions tèrmiques han de posseir o estar subjectes segons les normes que dictamina el propi RITE.

A continuació, us il·lustrem diferents casos d’exemple:

 • Si la potència tèrmica nominal del global de la instal·lació no supera els 5 kW, o en el cas de produir ACS sigui un termòstat amb potència tèrmica nominal menor o igual a 70 kW, no serà obligatori la presentació del certificat d’instal·lacions tèrmiques RITE.
 • Si la potència tèrmica nominal es troba entre els 5 kW i els 70 kW, serà necessari aportar la memòria tècnica corresponent, així com la inscripció a l’òrgan competent.
 • Si la instal·lació global supera els 70 kW de potència tèrmica nominal, serà obligatori registrar aquesta instal·lació i aportar un projecte tècnic previ redactat per un enginyer qualificat.

 

Partint de la base de la potència global de la instal·lació tèrmica, en el cas d’instal·lacions centralitzades amb potència tèrmica superior a 70 kW, el RITE exigeix diferents certificats en funció del moment en el qual es troba la instal·lació en qüestió.

 

Certificats que són exigits pel RITE

 • Certificat de la instal·lació: aquest certificat s’obté una vegada finalitzat el projecte d’instal·lació i després d’haver realitzat les proves necessàries de posada en servei de la instal·lació especificades en la Instrucció Tècnica 2 (IT2). L’enginyer encarregat del projecte serà la persona que haurà d’aportar aquest certificat.
 • Certificat de manteniment: aquest certificat fa referència a la Instrucció Tècnica 6 (IT6). L’empresa encarregada del manteniment anual de la instal·lació ha de facilitar aquest certificat d’exigència anual.
 • Certificat d’inspecció: tota instal·lació tèrmica ha de superar una sèrie d’inspeccions. Com a resultat, l’òrgan competent haurà d’emetre un certificat en el qual s’indiqui de manera explícita en la memòria tècnica del projecte i en l’execució de la instal·lació el compliment del RITEi de qualsevol altra norma vigent.

 

Aquests certificats no sols són importants a nivell administratiu o burocràtic, sinó que també són de vital importància a l’hora de mantenir les instal·lacions tèrmiques en edificis amb una òptima posada a punt i amb una rigorosa política de manteniment.

Per a més informació, des de Tecnigrado t’aconsellem consultar la informació oficial sobre el RITE que pots trobar en aquest enllaç del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Comparte
06 feb

Com purgar els radiadors i per què és essencial?

Com purgar els radiadors i per què és essencial?

Totes les cases i pisos amb sistema de calefacció necessiten de tant en tant purgar els radiadors per a mantenir la calefacció el més eficient possible.

Aquí us expliquem com purgar els radiadors correctament.

 

Quan és necessari purgar un radiador?

És fàcil saber quan un radiador necessita ser purgat, ja que hi haurà zones o parts del radiador fredes o el radiador pugui estar completament fred. Això és degut o succeeix quan l’aire queda atrapat en el sistema.

Aquest aire serà expulsat del sistema quan es purguin els radiadors i ajudant a l’aigua calenta a circular millor pel sistema.

 

D’on procedeix aquest aire atrapat en el sistema del radiador?

L’aire pot ser introduït en el sistema per diferents vies. Això pot passar quan aigua nova entra en el sistema des del vas d’expansió. Pot ser “creat” per la bomba de circulació.

Per on començar a purgar els radiadors?

Important: Previ a purgar els radiadors és necessari apagar la calefacció.
Si mantenim la calefacció encesa pot provocar dues coses: Cremades a la persona que estigui manipulant el sistema (l’aigua que corre per l’interior del sistema estarà a temperatura molt alta) i segon pot provocar que la bomba d’aigua comenci a captar més aire en el sistema.

 • En el cas de viure en una casa de dues plantes, es recomana començar a purgar per la planta superior. Pel fet que el gas que s’ha generat es queda acumulat amb major facilitat.
 • En el cas de viure en un pis (planta única); es recomana començar pels radiadors més pròxims a la caldera.

Per als dos casos, si durant el purgat s’observés molta quantitat d’aire i poca d’aigua, es recomana parar el purgat i portar una mica el sistema amb aigua i intentar més tard extreure tot l’aire restant.

 

Com purgar un radiador

 1. És necessari saber quin tipus de purgadors tenen els radiadors. Manuals o automàtics. Per al manual, amb un tornavís pla podràs girar el purgador. Si és un purgador automàtic necessitaràs una clau especial.
 2. Important és posicionar un recipient per a la captació d’aigua que surti del purgat.
 3. La vàlvula corresponent al purgador, s’aconsella obrir-la lentament, evitant la sortida de l’aigua a raig.

Una vegada purgat tots els radiadors, és necessari encendre la calefacció i observar que la pressió estigui entre 1 bar i 1,2 bar.

Comparte
23 gen

L’esperança de vida mitjana d’una caldera

L’esperança de vida mitjana d’una caldera

La mitjana de vida d’una caldera dependrà molt de la marca. La mitjana de vida d’una caldera estàndard normal està entre 10 i 15 anys, si fas un bon manteniment anualment (revisions). Les calderes elèctriques tenen una mitjana de vida de 8 i 10 anys. D’altra banda, una caldera d’alta gamma i amb un manteniment anual, pot arribar a durar 20 anys o més.

Factors que redueixen la mitjana de vida de la caldera

La corrosió ajuda bastant a reduir la mitjana de vida de les calderes. Aquests elements corrosius ataquen a l’equip, reduint així l’eficiència de la caldera, quedant danyada parcialment (necessitant constantment arranjaments) o danyada íntegrament (havent de canviar i comprar una altra caldera).

Des de Tecnigrado recomanem:

   • Comprar una caldera fiable (podem oferir-te assessorament personalitzat); és una excel·lent manera de garantir que la caldera continuï funcionant durant un període de temps valuós.
   • Manteniment; tenir un servei anual de revisió, garanteix una revisió mèdica anual i un bon funcionament de la caldera.
   • Tant l’instal·lador/mantenidor o servei de reparació SAT, han de ser tècnics qualificats.
   • Control de canvis inusuals en el cas d’observar funcions o possibles errors.
   • En el cas d’observar un funcionament estrany de la caldera, no és bo posposar una reparació. Tecnigrado ofereix un servei de manteniment i reparació.

Un altre aspecte important és la grandària de la caldera. Si la caldera està sobredimensionada la seva mitjana de vida es veurà reduït. Per què?

   • Si la caldera és massa gran, escalfarà la casa o el pis molt ràpidament i s’apagarà. El fet d’estar encenent-se i apagant-se constantment farà desgastar els motors i altres components de la caldera. El fet de tenir una caldera sobredimensionada pot provocar constants pèrdues en el sistema o punts calents i freds.
   • Si la caldera és massa petita, estarà encesa constantment, causant tensió innecessària en els motors i altres components de la caldera. Tenint una caldera d’una grandària més petita, la casa o el pis mai estarà a la temperatura desitjada i en aquests dies de molt de fred la caldera estarà treballant durant tot el dia.

Tecnigrado ofereix un servei de manteniment i revisió anual i amb això la seva caldera estarà segura.

Comparte

© 2020 Tecnigrado. Creat per BCM Marketing


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Benvingut/da a la informació bàsica sobre galetes de la pàgina web responsabilitat de: TECNIGRADO S.L.
Una cookie o galeta informàtica és un petit arxiu d’informació que es guarda al teu ordinador, “smartphone” o tauleta cada vegada que visites la nostra pàgina web. Algunes cookies poden ser nostres i altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web.
Les cookies poden ser de varis tipus: les cookies tècniques són necessàries per a que la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten de la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte. La resta de cookies serveixen per a millorar la nostra pàgina web, per a personalitzar-la en base a les teves preferències, o per a mostrar-te publicitat ajustada a les teves cerques, gustos o interessos personals. Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTAR o configurar-les o rebutjar el seu ús fent clic a l’apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.
Si vols més informació, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de la nostra pàgina web.