En l’article d’avui volem explicar què és un bescanviador de calor, així com el seu funcionament i utilitat en un sistema de calefacció.

Què és un bescanviador de calor?

El bescanviador és un equip important amb la finalitat de transferir calor en continu d’un mitjà a un altre. Aquesta transferència de calor es realitza a través d’unes plaques metàl·liques o tubs que afavoreixen l’intercanvi entre fluids sense que aquests arribin a barrejar-se.

Existeixen dos tipus principals d’intercanvi de calor, sent canvi directe i indirecte.

Un bescanviador de calor directa podem donar com a exemple el funcionament d’una torre de refrigeració, l’aigua es refreda a través del contacte directe amb l’aire. 

Un bescanviador de calor indirecta és quan els dos mitjans estan separats pro una paret (metàl·lica) a través del qual es duu a terme la transferència de calor entre tots dos mitjans. Solen ser intercanviadors de plaques, carcasses o tubs.

Com es realitza la transferència de calor?

Partint de les lleis de la física, és un procés que propaga la calor cap als diferents mitjans o bé els rep, aquesta disciplina de la física es diu termodinàmica. 

La termodinàmica estudia la transferència de calor entre mitjans, o bé per un gradient tèrmic en un sistema o pel contacte de dos sistemes a diferents temperatures fins a arribar a un equilibri. 

Si tenim un sistema amb una temperatura elevada i l’ajuntem amb un sistema amb temperatura menys elevada, el sistema amb major gradient cedirà calor al sistema amb menys temperatura. 

El bescanviador de calor més utilitzat

En general el bescanviador de calor que més s’utilitza en sistema de calefacció centralitzada són els bescanviadors de plaques amb juntes. Poden transferir calor entre gas-liquido, líquid-líquid, té gran eficiència i són molt fàcils de mantenir. 

El bescanviador de plaques està compost per plaques, el nombre de plaques serà en funció de la superfície necessària per a aquesta transferència de calor. El funcionament bàsic d’un bescanviador de placa en un sistema líquid- líquid és el següent:

Si tenim dos sistemes, un amb aigua molt calenta i un altre sistema amb aigua temperada, els dos sistemes correran a contra corrent a través del bescanviador de calor. El sistema calent entrarà per la connexió superior i sortirà per la connexió inferior. En canvi, el sistema fred entrarà per la connexió inferior i sortirà per la connexió superior del bescanviador de plaques. Quan aquests fluids van passant per cada placa, aquests van passant sobre l’àrea de distribució i transferint calor o rebent calor a mesura que els fluids es van movent. 

Els bescanviadors permeten tenir un sistema més eficient i una menor despesa d’energia, ja que l’aigua que torna cap a tindrà un menor gradient de temperatura i necessitarà menor temps per a ser escalfada. 

Com sempre diem, és essencial realitzar un bon manteniment dels nostres sistemes de calefacció ja siguin domèstics o ben centralitzats. Tecnigrado ofereix manteniment en tots dos casos, ja que el confort i el benestar dels nostres clients és el nostre objectiu.

Pin It on Pinterest