En el post d’avui ens agradaria parlar sobre la coneguda agulla hidràulica. Aquest dispositiu o equip s’implanta en instal·lacions tèrmiques, així que és d’especial importància conèixer les seves funcions bàsiques així com el principi de la seva finalitat en el sistema.

Podem definir una agulla hidràulica com un col·lector o petit dipòsit d’inèrcia que evita problemes de funcionament quan existeixen diversos circuits de treball en sèrie en un mateix circuit.

Funcions de l’agulla hidràulica en instal·lacions tèrmiques

En els casos en els quals tinguem sistemes que coexisteixen, com un circuit primari amb un circuit secundari i cadascun tingui una bomba. Les bombes poden interactuar i produir anomalies de cabal en el sistema i al seu torn de les pressions. L’agulla hidràulica està dissenyada per a evitar aquestes anomalies i problemes relacionats amb els diferencials de pressió, cabals, etc.

Una agulla hidràulica pot donar lloc a barrejat, podent refredar aquell fluid que prové de la caldera pel fluid fred que torna dels punts terminals.

En els casos podem obtenir variacions de temperatura en el sistema causats per la instal·lació d’aquesta agulla hidràulica i que vénen relacionats amb la variació de cabal entre el sistema primari i secundari.

  1. En el cas de tenir cabal del primari igual al cabal del secundari: sent aquesta la situació típica en aquelles instal·lacions on la bomba del primari generalment es tria tenir amb el mateix cabal que el del secundari. Això reflectit en paràmetres de temperatura quedarà; En aquest cas existirà un equilibri en les temperatures, això vol dir que l’agulla hidràulica no altera les temperatures dels dos sistemes.
  2. En cas de cabal del primari inferior al cabal del secundari; Quan tenim un cas com aquest, sol donar-se en instal·lacions amb una o més d’una caldera que incorpora bomba interna i són febles per a proporcionar als punts finals la potència tèrmica que es requereix. Podem comprovar-ho mitjançant les temperatures del primari i secundari quedant; Les temperatures del primari no tindran un equilibri, per això la temperatura d’anada del secundari (sent aquesta la temperatura màxima del fluid que s’envien cap als punts finals) serà sempre inferior a l’anada del primari. Serà necessari tenir en compte els càlculs que ens permetin tornar a tenir un equilibri.
  3. En el cas de cabal del primari superior al cabal del secundari; aquest cas el solem tenir en instal·lacions el disseny de les quals s’ha calculat instal·lacions de baixa temperatura. La temperatura del qual del primari és superior a la del secundari. Us hem mostrat els casos més típics que ens podem trobar en instal·lar una agulla hidràulica.

On no podem aplicar una agulla hidràulica?

Les agulles hidràuliques en instal·lacions de calefacció a baixa temperatura i producció d’ACS, la temperatura de producció d’ACS és sensiblement més elevada que la de calefacció. Això fa que treballi amb consignes majors per a la producció d’ACS i pot provocar que en barrejar l’aigua del retorn d’ACS amb la del retorn de calefacció elevi la temperatura del conjunt. Per això s’aconsella no aplicar agulles hidràuliques en aquests sistemes.

On podem aplicar l’agulla hidràulica?

Podem aplicar una agulla hidràulica sempre que:

  • La pèrdua de pressió del circuit sigui excessiva per a la bomba de circulació que aquesta integrada en l’equip de generació (calderes) o bescanviadors de calor amb molta superfície.
  • En cas que el cabal dels circuits secundaris sigui o es vegi variat i, no sigui igual al cabal dels generadors o el cabal mínim d’aquests.
  • Si el volum de l’aigua en el circuit i la instal·lació sigui petita. L’addició d’una agulla hidràulica permetrà evitar cicles de treball curts.

Pin It on Pinterest